IELTS-ÖSYM Dava Süreci – ielts mahkeme

********************************************
IELTS DAVA SÜRECİ
Belge istekleri, sorular ve diğer talepler için  mail adresini kullanabilirsiniz
****************************
————————————————————————————-

IELTS DOSYA SORGULAMA ve TAKİBİ

 ————————————————————————————-
2017 SON GELİŞME HAKKINDA
IELTS’nin eşdeğerliliğinin düşürülmesi ile ilgili alınan bilirkişi raporu sonrası savcı düşüncesi tarafımıza ulaşmıştır.
Savcının görüşü İELTS ‘nin eşdeğerliliğinin düşürülmesinin hukuka uygun olmadığı ve iptali yönündedir. Tüm İELTS eşdeğerlilik mağdurlarının bilgisine sunarız.
 Karara ulaşmak için tıklayınız.
T.C. DANIŞTAY
BAŞSAVCILIK
Daire : 8. D
Esas No :

D Ü Ş Ü N C E

Dava, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın diğer sınavlar ile birlikte Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ile International English Language Testing System (IELTS) Sınavı’nın eşdeğerliliğinin yeniden belirlenmesine ilişkin 23.07.2013 ve 25.07.2013 tarihli duyuruların ve güncellemelerin yürürlük tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 11.10.2013 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerliğinin Tespiti Hakkında” başlıklı duyurunun iptali istemiyle açılmıştır.

17.02.2011 günlü, 6114 sayılı Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3/2-a maddesinde, ulusal ve Uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavlarını yapmak Başkanlığın görevleri arasında sayılmış, aynı Yasanın 7. maddesinin 6. fıkrasında ise Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliğinin, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresinin, Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının Uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerlinin, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.
6114 sayılı Yasanın 7. maddesinin 6. fıkrasına dayanılarak çıkarılan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 8. maddesinde, Daire Başkanlığının, üniversite öğretim üyelerinden en az üç üyeli bir uzman kurulu oluşturacağı, Kurulun dosyaları inceledikten sonra, başvurulan sınavın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na eşdeğerliğine/denkliğine yönelik gerekçeli rapor hazırlayacağı ve bu raporu Daire Başkanlığına sunacağı, Daire Başkanlığının, konu ile ilgili görüşünü de ekleyerek, değerlendirme raporunu Yönetim Kurulunca karara bağlanmak üzere Başkanlığa sunacağı kurala bağlanmıştır.
6114 sayılı Yasanın yürürlük tarihi olan 3.3.2011 tarihinden önce IELTS ve diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin yabancı dil eşdeğerlik tabloları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmekte iken 6114 sayılı Yasa ile bu yetki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.
Başkanlık, bu görevi 24.4.2013 tarihinde yayınlanan eşdeğerlik tabloları ile yerine getirmeye başlamıştır. Daha sonra 6114 sayılı Yasanın 7. maddesinin 6. fıkrasına dayanarak 23.7.2013 tarihinde yayınlanan eşdeğerlik tablosunu oluşturmuş, 25.7.2013 tarihinde “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ile İlgili Ek Bilgi”, güncellemelerin yürürlük tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 11.10.2013 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerliğinin Tespiti Hakkında” konulu duyuruyu yayınlamıştır.
Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından, 23.7.2013 ve 25.7.2013 tarihli duyuruların iptali istemiyle Dairenin E:2013/10780 esasına kayıtlı olarak açılan davada yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 06.05.2016 tarihli bilirkişi raporu ve bu rapora davalı idare tarafından itiraz edilmesi üzerine düzenlenen 22.11.2016 tarihli ek bilirkişi raporunda; ÖSYM tarafından verilmiş olan ÜDS, KPDS ve halen verilmekte olan YDS gibi sınavlar ile Uluslararası geçerliliğe sahip olan IELTS’in ve buna benzer diğer standart sınavların eşdeğerliğinin genel anlamda mümkün olmadığı, eğer böyle bir eşdeğerlik çalışması yapılması zorunluluğu varsa, bunun sadece sınavlar arasındaki ortak soru bölümleri çerçevesinde kısmen bir karşılaştırmanın yapılabilmesinin mümkün olabileceği, eşdeğerliklerin yeniden belirlenmesi ile ilgili yapılan değişikliğin hiçbir bilimsel ve mantıksal geçerliliğinin olmadığı belirtilmiştir.Bu durumda, bilirkişi raporu doğrultusunda, eşdeğerliklerin yeniden belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu düzenlemelerin iptali gerektiği düşünülmektedir.Danıştay Savcısı
*Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
 24.03.2017
————————————————————————————-
IELTS ‘nin kaldırılması ile ilgili detaylı yazımız için tıklayınız
 ————————————————————————————-
Tüm IELTS davasını açtığımız dosyalar için mahkeme sınav kayıt tarihini gösterir belge istemektedir. (mail ile gelen onay yazısı, sınavı yapan kurumdan alınan kayıt tarihini gösterir belge vb) Müvekkillerimizin ilgili belgeleri acilen e-posta ile bize ulaştırmalarını önemle rica ederiz.
NOT: Belgelere ulaşamayan müvekkillerimiz  [email protected] ve [email protected]  mail adresine sınav tarihlerini, isim ve TC kimlik numaranızı yazarak, davanız nedeniyle sınava kayıt tarihinizi gösterir belgenin tarafınıza mail ile ulaştırılmasını istemeniz durumunda Britisch Council belgeyi aynı gün içinde mail ile göndermektedir.
03.08.2014
————————————————————————————-
Danıştay 23 Temmuz 2013 değişikliği için 23 Eylül 2013 sonrası açılmış davalarda Yürütme Durdurma taleplerini reddetmiştir.
12.07.2014
————————————————————————————-
 
Açılmış davalara ÖSYM tarafından savunmalar verilmeye başlanmıştır. Danıştay, Yürütmeyi Durdurmaya yer olup olmadığı hakkında kararı savunmaların incelenmesinden sonra verecektir.
19.04.2014
————————————————————————————-
IELTS sınav eş değerliğini kaldıran 14 Şubat düzenlemesine karşı gerekli dava hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.
Duyuru sayfamızdan yapılacaktır.
17.02.2014
————————————————————————————-
Davasını Açtığımız Müvekkillerimiz Hakkında
1) 23 Temmuz düzenlemesi sonrası davasını açtığımız müvekkillerimiz için 14 Şubat düzenlemesi herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Puanlarını 2 yıl kullanabileceklerdir.
2) 11 Ekim düzenlemesinden yararlanamayan müvekkillerimizin davaları devam etmektedir. Davaları kazanmamız durumunda IELTS eş değerlikleri 14 Şubat düzenlemesinden etkilenmeyecektir.

14 Şubat Düzenlemesi Sonrası Tarafımıza Ulaşan Sorulara Cevaplar:
1) Düzenleme 14 Şubat ve öncesinde kaydını yapmış kişilerin, 15 Şubat gününden başlamak üzere 30 gün içinde sınava girmeleri kaydı ile eş değerlikleri olacaktır.
2) 14 Şubat günü sınava kayıt olanlar eş değerlilik alamayacaklardır. 14 Şubat günü kaydını yapan çok kişi olduğunu bilmekteyiz ve bu durumda olan kişiler büyük hak kaybına uğramışlardır. 20 Şubat tarihli duyuru ile ÖSYM 14 Şubat tarihinde kayıt olan kişilere eş değerlik verileceğini duyurmuştur.
ÖSYM’nin bu ani ve hukuksuz 14 Şubat düzenlemesine karşılık dava hazırlıklarına başlanılmış olup gecikmeden toplu davalar açılacaktır.
15.02.2014
————————————————————————————-
IELTS eş değerliğinin kaldırılması hususunda detaylı açıklama yapılacaktır.
14.02.2014
————————————————————————————-
An itibariyle Danıştay’dan tarafımıza ulaşan YD ile ilgili bir karar bulunmamaktadır. (11:30)
30.12.2013
————————————————————————————-
10 Aralık 13:00’a kadar elimize ulaşan vekaletnamelerin davaları açılmıştır.
10.12.2013
————————————————————————————-
27 Kasım 12:00’a kadar elimize ulaşan vekaletnamelerin davaları açılmıştır.
31.11.2013
————————————————————————————-
Bugün öğlen 14:00’a kadar elimize ulaşan vekaletnamelerin davaları açılmıştır.
12.11.2013
————————————————————————————-
ÖSYM’nin 11.10.2013’de yaptığı gecikmiş düzeltme hakkında
ÖSYM ‘ye karşı yürüttüğümüz davalar sürerken ÖSYM, 11.10.2013 günü hatasını düzelten bir düzenleme yapmıştır. Düzenlemeye göre bu tarihten itibaren her yeni güncelleme olması durumunda 30 günlük süre ile kayıt olmuş kişilerin hakları korunacaktır.
Davalarımızda arkasında durduğumuz görüşümüz “KAYIT TARİHİNİN ESAS ALINMASI” konusu ÖSYM tarafından IELTS için de kabul edilmiştir.
Bundan sonra ÖSYM eşdeğerlilik belgesi de düzenlemeyecektir. Ve bu belgeye kişilerin ihtiyacı da olmayacaktır. Kurumlar kişilerin YDS eşdeğerliliğini doğrudan kendileri hesaplayıp uygulayacaktır.
Süreci yakından izleyip, günbegün takibini yapan ve hukukun üstünlüğüne olan inançlarını kaybetmeyen tüm müvekkillerimizi kutlarız.
Açıklamanın ardından tarafımıza gelen en yoğun soru ise yaşanan mağduriyetler ve hak kayıpların ne olacağı konusudur. 
23 Temmuz 2013 tarihi itibariyle uygulanan değişiklik nedeniyle akademik kadrolara başvuramamış veya başvurmuş kabul edilmemiş, işinden olmuş, süreyi kaçırmış kişilerin maddi manevi tazminat hakları tabiki de saklıdır. Bu durumda olan kişiler için yaşadıkları hak kayıplarının tazmini konusunda gerekli dava hazırlıklarına gecikmeksizin başlanacaktır.
Diğer bir konu, mahkemelerin aldığı yürütme durdurma kararlarının herkesi kapsadığı, ancak ÖSYM’nin düzenlemesinin belli bir kesim için çıkmış olması.
Konu son derece yenidir ve gerekli çalışmalar bu durumda olan kişiler için de yapılıp karar ve yapılacakları ayrıca duyuracağız.
******************************************************************
ÖSYM’nin Güncellemesine dair bir örnek:
01.01.2014 tarihinde sınava kayıt olmuş bir kişi 20.01.2014 tarihinde bir güncelleme olması durumunda bu güncellemeden etkilenmemek için güncellemeden sonraki en geç 30 gün içinde, yani 20.02.2014 tarihine kadar ki bir sınava girecek olmalıdır. (örnekte 2014 Ocak ayının 30 gün olduğu varsayılmıştır.)
******************************************************************
12.10.2013
————————————————————————————-
ÖSYM ‘nin 11.10.2013 tarihli IELTS düzeltmesi
(Duyuru hakkında detaylı açıklama tarafımızdan yapılacaktır)
11.10.2013
————————————————————————————-
YÜRÜTME DURDURMA KARARLARI İLE ÖSYM’DEN EŞ DEĞERLİK ALINMASI HUSUSU
Alınan yürütme durdurma kararlarına istinaden müvekkillerimizin eş değerlik işlemlerinin ara karar ile beraber tarafımızca takip edilmesine karar verilmiştir.
Bilindiği üzere Yürütme Durdurma kararları 11. İdare Mahkemesinin Ara Kararında da belirtildiği üzere herkesi kapsamaktadır.  Bu süreçte talep eden kişiler için, ÖSYM’ye başvuru dilekçeleri tarafımızdan hazırlanıp teslim edilecektir.
 –
30.09.2013
 ————————————————————————————-
IELTS mağduriyeti nedeniyle yürüttüğümüz dosyalar kapsamında alınan Yürütme Durdurma kararlarına bazı kurumlar uymamakta veya uymakta direnmektedirler. Aşağıdaki kanun ve anayasa hükümleri açıktır. Mahkeme kararlarına karşı idarenin takdir yetkisi yoktur.
*****************************************************************
Anayasa Md.138/son’a göre: “…Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”
İYUK Md.28/1’e göre: “…Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. (…)” denilmiş,
TCK Md. 257’ye göre: “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (…)” denilmiştir. 
******************************************************************
Tüm bunlara rağmen gerek ÖSYM’ye gerek üniversitelere veya diğer kurumlara Yürütme Durdurma kararı ile başvurulduğu takdirde kurum başvurunuzu almak ve gerekli işlemi tesis etmekle yükümlüdür.
Mahkeme kararlarına uymayan kurumlar için ise SUÇ DUYURUSUNDA bulunulmaya ve işlemi gerçekleştirmeyen personeller hakkında  DAVA hazırlıklarına başlanmıştır.
Alınan Yürütme Durdurma kararları herkesi kapsamaktadır (Ankara 11. İdare Mahkemesinin kararı açıktır) ve kurumların yürütme durdurma kararına uyması zorunludur.
Buradan ulaşabileceğiniz SUÇ DUYURUSU dilekçesi ile sizde mağduriyetinizi önlemek adına mahkeme kararlarına uymayan kurum hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmalısınız.
 27.09.2013
 ————————————————————————————-
            Yürütme Durdurma kararları bir çok kurum tarafından bireysel nitelikte olduğu kabul edilmiş ve kişi bazında Yürütme Durdurma kararları istenmiştir. Bu taleplerin hukuksuz olduğu ancak bu kararlara karşı açılacak yeni davaların süreci yavaşlatacağı bilindiğinden kurumlara yazılı olarak ulaşıldıysa da olumlu sonuç alınamamıştır.
            İçerisinden çıkılamayan bu karmaşık duruma çözüm bulmak için tarafımızca Ankara 11. İdare Mahkemesine İYUK Madde 29/1 ‘e göre İşlemin Açıklanması talebinde bulunulmuştur.  
            İYUK Madde 29/1: “… İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. “
           Ankara 11. İdare Mahkemesi talebimize istinaden, almış olduğumuz Yürütme Durdurma kararlarının davacı ile diğer işlemden etkilenen kişileri de kapsar nitelikte olduğunu, kararların bireysel olmadığını belirtir nitelikte işlemi açıklayan bir ara karar vermiştir.
                  İYUK Madde 28 – 1. “… İdare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur..”     

 

ALINAN ARA KARAR ve YAPILMASI GEREKENLER

           Davasını açtığımız müvekkillerimiz ÖSYM’ye başvurarak alınan Ara Kararın “Aslı Gibidir” i ile beraber eş değerliklerini davalı idareden talep edebilirler. Kurumun İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre başvuran kişi için Nisan 2013 tarihli eski eşdeğerliğe göre puanını vermesi gerekmektedir.
           Diğer kurumlara (akademik kadro, yüksek lisans, TKDK vb.) başvuracak müvekkillerimiz ise Ara Kararın “Aslı Gibidir” i ile beraber başvurularını yapabilirler. Kurum İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince ve Yürütme Durdurma kararı kaldırılmadığı sürece başvurunuzu kabul etmekle yükümlüdür.
           TKDK ‘na verilmesi gereken İngilizce puanı için ise 31 Aralık 2013 ‘e kadar dava sonuçlanmadığı veya Yürütme Durdurma kararları kaldırılmadığı sürece kurumun mahkeme kararını beklemesi gerekmektedir.
Alınan ara karara ulaşmak için tıklayınız
Ara Karar ile alınan ÖSYM eşdeğerliğine ulaşmak için tıklayınız
ÖNEMLİ NOT
ALINAN ARA KARARLARIN ASLI GİBİDİRLERİNDEN  OFİSİMİZDE KALMAMIŞTIR.
MAHKEMEDEN YENİ BELGE TALEP EDİLMİŞ OLUP BURADAN DUYURULACAKTIR.
 23.09.2013
 ————————————————————————————-
Ankara 3 İdare ve 17 İdare mahkemeleri IELTS davasının Danıştayca çözülmesi gerektiği görüşündedirler. Sürecin hızlanması açısından önemli bir gelişmedir.
 19.09.2013
 ————————————————————————————-
 YD kararı çıkan dosyalar için ÖSYM’ye yapılan müracaatlarda aynı gün cevap verilmemektedir.
 12.09.2013
 ————————————————————————————- 
Ankara 2. İdare Mahkemesinden alınan Yürütme Durdurma Kararı tıklayınız
09.09.2013
————————————————————————————-
YD kararı çıkan müvekkillerimizin eşdeğerlikleri ÖSYM’ye başvurmaları durumunda eski puan sistemine göre hesaplanacaktır.
05.09.2013
————————————————————————————-
Ankara 2. İdare Mahkemesinden alınan Yürütme Durdurma Kararı tıklayınız
05.09.2013
————————————————————————————-
 An itibari ile vekalet ve masrafları tarafımıza ulaşmış olan davalar açılmıştır.
 04.09.2013
————————————————————————————-
Ankara 16. İdare Mahkemesinden alınan Yürütme Durdurma Kararı tıklayınız
04.09.2013
————————————————————————————-
OSYM’nin 13. Ankara İdare Mahkemesine sunduğu savunmaya ulaşmak için tıklayınız
04.09.2013
————————————————————————————-
 An itibari ile vekalet ve masrafları tarafımıza ulaşmış olan davalar açılmıştır.
04.09.2013
————————————————————————————-
Yürütme Durdurma kararına karşı ÖSYM’den 30 gün içinde talep edilen savunma, an itibari ile ÖSYM tarafından mahkemeye sunulmuştur.
Savunma, incelemenin ardından bu sayfaya eklenecektir.
03.09.2013
————————————————————————————-
2. Yürütme Durdurma Kararı tıklayınız
03.09.2013
————————————————————————————-

Bazı haber sitelerinde “Avukat Mustafa Kemal Batur davanın kazanıldığını açıklamıştır” ,  “Avukat Mustafa Kemal Batur,IELTS eş değerliklerinde ki değişikliklerden dolayı ÖSYM’YE açılan davayı kazandıklarını açıkladı.”  vb. başlıklı haberler hatalıdır ve açıklamalar tarafıma ait değildir.
Takip ettiğimiz davalar için “Savunmaya Kadar Yürütmenin Durdurulması” kararı alınmış olup, dava süreci devam etmektedir.
02.09.2013
————————————————————————————-
13. İdare Mahkemesinin Yürütme Durdurma Kararı tıklayınız
02.09.2013
————————————————————————————-
Resmi tatil nedeniyle dün öğleden sonra ve yarın ulaşacak vekaletnamelerin davaları bu hafta içi açılacaktır.Yürütme durdurdurma kararı alındığı için bundan sonra açılacak davalarda bu karar emsal teşkil edecektir.
Yürütme durdurma kararı IELTS puanını kullanarak başvuru yapacak ve başvuru süresi dolmak üzere olan kişiler için önemli bir gelişmedir.
30.08.2013
————————————————————————————-
Ankara 13. İdare Mahkemesinden
Abdulkadir B…t ve Kemal Özgür H…….u için açılan davalarımızdan idarenin savunmasına kadar “YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI” alınmıştır.
Karar imzadan geçtikten sonra emsal teşkil edecek ve tüm müvekkillerimizin dosyasına sunulacaktır.
29.08.2013
————————————————————————————-
28.08.2013 öğlen saat 14:00’a kadar ulaşan vekaletnamelerin davaları açılmıştır.
28.08.2013
————————————————————————————-
27.08.2013 öğlen 13:00’a kadar bize ulaşan vekaletnamelerin davaları an itibariyle açılmıştır.
Yürütmenin durdurulması için mahkemelerin kararları bekleniyor.Bu tarih sonrası gelen vekaletler toplu şekilde açılacaktır.
27.08.2013
————————————————————————————-

 

 IELTS Sınav eşdeğerlikleri ÖSYM’nin yayınladığı 2 ilan (23 ve 25 Temmuz 2013)  ardından değiştirilmiştir. IETLS sınav kaydını yaptıran, sınav ücretini yatıran ve sınava girip sonucunu bekleyen bir çok kişinin puanları düşürülmüştür.

Bu süreçte yapılacaklar:

IELTS mağduriyeti nedeniyle dava sürecine gelmiş bulunmaktayız. Açılacak davalarda  başvuru süreleri kaçırılmaması adına öncelikle yürütmenin durdurulması (IYUK MD27/2 ..idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda..) talebinde de bulunacağız. (IYUK MD27/8. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır)

 

Gelişmeleri ve dava sonrası süreci bu sayfadan anlık olarak paylaşmayı planlıyorum. Aynı zamanda bu sayfa başlığı altından yorum bölümü aracılığıyla da iletişim kurabiliriz.

26.08.2013
————————————————————————————-

 

 

Av. Mustafa Kemal Batur
mail: