Erişim Sağlayıcıları Birliği – Kuruluşu ve Tüzüğü

 

İnternet Erişim Sağlayıcıları Birliği için yapılan çalışmalar sonucu Telkoder ile hazırlanan tüzüğe destek sağladığımız firmalar adına gerekli incelemeler yapılmış olup, onay için süreç tamamlanmıştır.

Firmanız adına tüzüğe onay vermeniz için gerekli aşamalara aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.telkoder.org.tr/ESB_Tuzuk.html

NOT: Bu hafta içerisinde BTK ‘ya başvuru yapılması planlanmaktadır.

 

21.04.2013
————————————————————————-

 

 

 

 

5651 sayılı Kanuna torba yasa ile getirilen Türkiye Erişim Sağlayıcıları Birliği için gerekli çalışmalar başladı.

 

 

Hukuk Ofisimiz olarak destek sağladığımız internet servis sağlayıcılarınında katılımıyla Bilgi Teknolojileri Kurumu ile bir toplantımız gerçekleşti.

Toplantıda BTK ‘nın, tüzüğün hazırlanması ve birliğin kurulmasında aktif rol almayacağı açıklandı. Toplantıda 5 büyükler ile, diğer ISS firmalarının haricinde toplantı yapıldığı da toplantı başkanı tarafından açıklandı. Bu aşamada büyüklerin daha etkin rol alacağı görüşü yayıldı ancak BTK yetkilileri böyle bir durum olmayacağını açıkladılar.

Bu aşamadan sonra İnternet Erişim Sağlayıcıları Birliğinin kuruluş aşaması için gerekli hazırlıklara başlamış bulunuyoruz.

 

Hukuk ofisimiz olarak konu hakkında yapacağımız çalışmaları bu sayfadan paylaşacağız.

 

 

 

 İnternet Erişim Sağlayıcıları Birliği için 5651 sayılı yasaya eklenen madde

MADDE 6/A- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.

(2) Birlik özel hukuk tüzel kişiliğine haizdir. Birliğin merkezi Ankara’dır.

(3) Birliğin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle belirlenir. Tüzük değişiklikleri de Kurumun onayına tabidir.

(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip faaliyete başlar.

(5) Birlik, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur.

(6) Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır.

(7) Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları gereği için Birliğe gönderilir. Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır.

(8) Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadığını düşündüğü kararlara itiraz edebilir.

(9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, Birliğin giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satış tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye başlayacağı ve ödemelere ilişkin diğer hususlar birlik tüzüğünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(10) Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamaz.”