Uyuşturucu Madde Suçları Ve Verilecek Cezalar – TCK 188

 

Uyuşturucu olarak adlandırılan eroin, kokain, morfin, esrar ve bonzai i insanların sağlığını olumsuz etkileyen maddelerdir. Sadece kullanan insanları etkilemekle kalmayıp, aile ve toplum sağlığı ile düzeninin bozulmasına da yol açıyorlar.

Devletçilik ilkesinden yola çıkarak Türk Ceza Kanunumuzda “Kamu sağlığını ilgilendiren suçlar” olarak uyuşturucu ele alınmıştır. Hukuk devleti olan ülkemizde her türlü uyuşturucu imali ve uyuşturucu ticareti suç kapsamına alınmıştır.

Uyuşturucu kapsamı altında, uyarıcı madde ticareti ve imali ülke içinde satılması, satışa sunulması, temin edilmesi, sevk edilmesi, depolanması kanunen suçtur. Uygulamada uyarıcı madde ticareti ve imali “uyuşturucu kaçakçılığı suçu” olarak kullanılıyor.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları

Uyuşturucu maddeleri uyuşturucu ticareti amacıyla imal, ihraç, ithal edilmesi, depolanması, nakledilmesi, bulundurulması, kabul edilmesi suç sayılıyor. Her bir suçun cezai karşılığı da TCK’ da açıkça belirtilmiştir.

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu; İmal etme işlemi, bir maddeyi veya bir uyuşturucuyu belirli işlemlerden geçirerek başka bir uyuşturucu imali etmektir. İmal etmekten kasıt; maddenin, kullanılan aletlerin ve ortamın uyuşturucu imaline müsait olmasıdır.

Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu; Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yurt dışından ülke içine sokulması TCK’ da suç kabul edilmiştir.  Uyuşturucuların hangi yolla yurda sokulmasının önemi yoktur. Ülke sınırları içine sokulması suçun kendisini oluşturuyor.  Türkiye üzerinden başka ülkelere geçişini sağlama durumlarında yakalandığında nakletme suçu oluşuyor.

Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu; Yurt içinde üretilen veya başka yollardan elde edilen uyuşturucuların başka bir ülkeye satış amacıyla çıkartılmasıdır. İhraç etme suçunun gelişebilmesi için gümrük kapısından geçmesi gerekiyor. Gümrük kapısından geçmeden, gümrük alanında yakalanırsa “ihraç etme suçuna teşebbüs” söz konusudur. Gümrük alanı dışında yakalandığında da “nakletme veya bulundurma suçu” işlenmiş olur.

Uyuşturucu Madde Sevk veya Nakletme Suçu; Uyuşturucu maddesini başkalarının kullanabilmesi amacıyla başka bir yere götürülmesi suçudur. Kişi, uyuşturucu maddeyi sadece kendi ihtiyacı için naklediyorsa –kullanım miktarı sınırları içinde kalmak şartıyla- bulundurma suçu işlemiş olur.

Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu; Kabul etme ve bulundurma suçları ayrı eylemlerdir. Kabul etme, uyuşturucu maddeyi, karşılık beklemeden kişisel kullanım dışında bir amaçla almasıdır. Bulundurmaksa; uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak üzerinde taşımasıdır. Uyuşturucu maddeyi ticaret amacıyla üzerinde bulundurduğu tespit edilemeyen ancak kişisel kullanım sınırlarının çok üstünde maddeyle yakalananlar bu suçu işlemiş sayılıyorlar.

Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz etme veya Satın Alma; Uyuşturucu maddeyi bir bedel karşılığında başkasına devretme işlemi satmayı, satış hazırlıklarının yapılması arz etmeyi ifade ediyor. Satın alma suçunun gerçekleşmesi için uyuşturucu maddeyi alan kişinin bunu kişisel kullanım için değil de ticari amaç için satın alması gerekiyor.

Uyuşturucu Madde Temin Etme (Başkasına Verme, Sağlama) Suçu: Uyuşturucu maddeyi başkasına verme, sağlama eylemi; kişinin elindeki uyuşturucuyu bedelsiz ve satış amacı gütmeden bir başkasına vermesidir. Bu suçtaki kilit nokta, satış ve satışa arz amaçlarının güdülmemesidir. Uyuşturucuyu alan kişinin hangi amaçla aldığının bir önemi bulunmuyor. Bu konuda sizi en iyi uyuşturucu avukatı savunabilir ve en iyi hizmeti uyuşturucu konularına hakim bir ceza avukatından alabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarına Verilen Cezalar

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) uyuşturucu imali ve uyuşturucu ticareti suçu 188. maddede açıkça belirtilmiştir. Hangi unsurların suç teşkil ettiği ve verilecek cezalar bellidir.
1-Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve imali ithali veya ihracını yapan kişi/kişiler 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar. Ayrıca yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanır. (TCK 188/1)

2- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, temin eden, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi/ kişilere 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası uygulanır. (TCK 188/3)

3-Üretimi resmi makamların iznine veya satışı doktor reçetesine bağlı olan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler hakkındaki cezai işlemlerde 1. ve 3. fıkra hükümleri uygulanıyor. (TCK 188/6)

4-Uyuşturucu madde olmamasına rağmen, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddeleri ithal, imal, sevk, nakil, ihraç eden kişi/kişiler 8 yıldan az olmamak şartıyla hapis yirmi bin güne kadar adli para cezası alırlar. (TCK 188/7)

Cezalara Etki Eden Ağırlaştırıcı Sebepler

1- Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen/satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren/ satan kişiye verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz. (TCK 188/3)

2-Bahse konu olan maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfın olması halinde 1. ve 3. fıkralarda belirtilen suçlara verilecek ceza yarı oranında artırılıyor. (TCK 188/4)

3- Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi binalara ve belirtilen sınırlarına 200 metreden yakın alanda suçun işlenmesi halinde verilecek ceza 15 yıldan az olmamak üzere hapis ve 30 bin güne kadar adli para cezasıdır (TCK md. 188/4)

4- Tüm uyuşturucu suçlarının, üç veya daha fazla kişilerce işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır (TCK md.188/5).

5-  188. maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK md.188/8).

Cezalara Etki Eden Hafifletici Nedenler

TCK 188. maddenin 6. fıkrasında 188/1 ve 3. fıkralarda belirtilen suçlar açısından aynı hükümlerin geçerli olduğu hükmü bulunuyor. Fakat cezai uygulamada 1. ve 3. fıkralarda verilen cezaların yarı yarıya indirilebileceği hükmü de yer alıyor.

Uyuşturucu konusunda avukatlarımıza ulaşmak için tıklayınız