Türk Vatandaşlığı ‘nın Kazanılması, Reddi, Mahkeme ve İptal Davası

T.C.
ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : xxx
KARAR NO : xxx

 

DAVACI : xxx
VEKİLİ : AV. BORA BURAK BÖLÜKBAŞI  – AV. MUSTAFA KEMAL BATUR
Merkez Mh. Akar Cd. No:3 I Tower Plaza K:8/58 Bomonti/ İstanbul Şişli/İSTANBUL

DAVALI : İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI (NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) Ankara

VEKİLİ :

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması amacıyla yaptığı başvurusunun reddine dair xxx sayılı işlemin; xxx yılında evlendiği, bu evlilikten 2001,2003 ve 2012 doğum tarihli müşterek çocukları bulunduğu, hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının Türk Vatandaşlığı kazanma talebi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan tahkikat neticesinde davacı hakkında; xxx tarihinde İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından Ç-106 (5 yılın üzerinde, Vize İhlali,7 Yıl Men) tahdidinin sisteme girildiği, bu tahdidin xxx tarihinde kaldırıldığı, xxxx tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından “kaçak ve karnesiz konsomatristlik yapmak”suçundan işlem yapıldığı, bu kapsamda alınan beyanlarının olduğu, Devletin takdir yetkisi bulunduğu, davacının durumunun 5901 sayılı Kanun’un 16/1-b bendine uygun görülmediği,dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi’nce, duruşma için önceden belirlenerek taraflara tebliğ edilen xxx günü yapılan duruşmaya davacı vekili Av. Büşra Burcu Tatlı ‘nın yetki belgesi ibraz ederek geldiği,  davalı idareyi temsilen Av.Nurcan Fındıkoğlu ‘nun geldiği görülerek duruşmaya başlandı, taraflara usulüne uygun olarak söz verilip dinlenildikten sonra duruşmaya son verilip, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; davacının,  evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması amacıyla yaptığı başvurusunun reddine dair xxx tarih ve xxx sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ‘nun  “Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması”başlıklı 16.maddesinde;”(1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Başvuru sahiplerinde; a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,şartları aranır.(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.”hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; 22.06.2005 tarihinde Türk vatandaşı ile evlenen davacının evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak için yapmış olduğu başvurunun, evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunması sebebiyle reddedilmesi üzerine bakılan davanın Olayda; davacının Türk vatandaşlığına alınma talebiyle yapmış olduğu başvuru  üzerine, davalı idare tarafından davacının Türk vatandaşı eşiyle birlikte yaşayıp yaşamadığının tespiti amacıyla yapılan tahkikat sonucu düzenlenen xxx  tarihli ön inceleme ve araştırma formundan, davacının  bilinen adresinde eşiyle birlikte evlilik birliği  içinde yaşadığı, aile olarak komşuluk münasebetlerinin bulunduğu, muhtarlık kayıtlarında ikamet kayıtlarının bulunduğu, işyeri mahallinde evli olduğunun bilindiği, müşterek 3 çocukları bulunduğu, normal bir evlilik olduğu, bununla birlikte davacı hakkında xxx tarihinde İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından Ç-106 (5 yılın üzerinde, Vize İhlali,7 Yıl Men) tahdidinin sisteme girildiği, bu tahdidin xxx tarihinde kaldırıldığı, xxx tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından “kaçak ve karnesiz konsomatristlik yapmak”suçundan işlem yapıldığı, bu kapsamda alınan xxx tarihli ifade tutanağı bulunduğu,”kaçak ve karnesiz konsomatristlik yapmak”suçundan yapılan işlemin evlenmeden önce  xxx  tarihinde  gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; xxx  tarihinde  Türk vatandaşı ile evlenen davacının,  evlendiği tarihten itibaren eşiyle birlikte evlilik birliği içinde yaşadığı, evliliğinden sonra evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir fiili bulunmadığının tespiti ile 5901 sayılı Kanun’un adı geçen hükmü uyarınca Türk vatandaşlığına alınmasına dair şartları taşıdığı anlaşıldığından vatandaşlığa alınma istemiyle yapmış olduğu başvurunun evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunması gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.Nitekim; Danıştay 10.Dairesi’nin xxx gün ve xxx sayılı kararı da emsal niteliktedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 167,15-TL  yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1.510,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvuru yolu açık olmak üzere,  05/07/2017 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan BÜLENT KÜFÜDÜR 38345

Üye DERYA BEYAZİTOĞLU MELİKOĞLU 101143

Üye ÇİĞDEM KOÇER ALTINKAYA 191963