Tapu Kaydının Düzeltilmesi – Tahsisi

TAPU KAYDININ TAHSİSİ (DÜZELTİLMESİ)

Günümüzde birçok tapu işlemlerini gerçekleştirirken isim veya şekil noksanlığı ve hatası sebebi ile işlem neticelendirilmemektedir. Bunun sebebi, tapu sicil ve kütüklerinin el yazısı ile yazılmış olması, elektronik ortama aktarım yapılırken aparılan şekil yanlışlıkları ile Soyadı Kanunu kabulü öncesi isim benzerliklerinin oldukça yaygın olması nedeniyle ayırım noktasındaki sıkıntıların mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır. Nitekim, Medeni Kanun’un 1024. Maddesi ile tescilin dayanağı olan kurucu unsurların eksik ve sakat olması gibi şekil noksanı hallerinde de yolsuz tescilin davasından ayrı olarak işbu hatanın giderilmesi amacıyla dava hakkı tanımıştır. Bu yöntemin adı “tapu kaydının düzeltilmesitahsisi” dir.

  1. Tescilin tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden yolsuz olması hali;

Medeni Kanun 1027. Maddesinde Düzeltme başlığı altında, tapu sicilindeki yanlışlığın mahkeme kararı ile düzeltilebileceğini belirtmiştir. Diğer yandan, tapu sicilinde yapılacak düzeltme salt bir yazım hatasından ve açıkça işlem sırasında yapılan bir adi yazım hatasından kaynaklanıyorsa, tapu müdürünce işbu husus re’ sen düzeltmeler sicilinde açıklanarak düzeltilebilir. Ancak, düzeltmenin varlığı adi yazım hatasını aşacak düzeyde ise tapu müdürü re ’sen bu işlemi yapamayacak olup, işlem için ilgililerin hepsinin rızası gerekecektir.

Nitekim, bahse konu tapuların iktisap tarihlerinin yıllar öncesine dayanmış olması, el yazısının kullanılması gibi nedenler ile isim ve nüfus kayıtlarının harf hataları ile birbirine denkliği tartışmalıdır. Özellikle, tapu iptal ve tescili, vasiyetnamenin tenfizi gibi davalarda şekil şartlarının eksik olması nedeniyle tapunun tescili gerçekleştirilememektedir. Bu sebeple, uygulamada mahkeme kararı olmaksızın da yetkili tapu müdürlüğüne başvuru yapılarak, tapu tahsisi talep edilebilmektedir. Şöyle ki;

Nitekim, 31.05.2016 tarihli Tapu Sicilinde Düzeltmelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge ile tapu sicilindeki usul ve esaslara ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Öncelikle, taşınmazın kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüğüne başvurularak tapu sicil kaydının düzeltilmesi için hak sahibinin kimliğinin tespit edilmesi gerekir. Tapu müdürü, hak sahibinin tespiti için tapu sicilinde bulunan belgeleri, nüfus kayıtlarını, yazışmalar sonucu elde edilen belge ve bilgileri, varsa tanık ifadelerini birlikte değerlendirir. Dolayısıyla, kimlik bilgilerinin tespiti ile tapu sicilindeki hak sahibinin uyuşması akabinde isim düzeltilir. Nitekim, işbu tespitin yapılamaması hallerinde ise hak sahiplerine, tespiti kolaylaştırıcı belge ibraz etmeleri veya tanık getirmeleri için süre tanınmaktadır. İstemlerin yerine getirilmemesi halinde ise yine talep reddedilecektir. 

  1. İşlemin Mali Yönü

Tapu kütüğüne tescile tabi kimlik bilgilerinin düzeltilmesinden tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmektedir. Bu harç bedeli İstanbul şartlarında takriben 2.000,00 TL civarında olduğu görülmektedir.

Avukatlık ortaklığımız tarafından devam olunan vasiyetnamenin tenfizi adlı davada isminin Nüfus ve Tapu kayıtlarında F**il**tin- F*dil**din- F*dil*ddin olarak yazılarak yapılmış imla hatalarının giderilmesi için mahkemece isin tahsisine karar vermiş olup, Tapu Müdürlüğü işbu tahsis işleminin gerçekleştirilmesi için vekaletnamede ‘’Tapu Müdürlüğünde tahsis işlemi yapılabilmesine dair…’’ ibaresi ile özel bir belge yetki aramaktadır. Ayrıca, hak sahibinin tapu ve nüfus müdürlüklerinde isimlerinin farklı olması halinde, hak sahibinin kimlik tespitine dair uhdenizde kanıtlayıcı belgenin olması taktirde işbu belge ile başvuruda bulunmanız yerinde olacaktır. Bahse konu bir belgenin tarafınıza olmaması halinde ise ilgili Tapu Müdürlüğü ilgili Nüfus Müdürlüğüne başvurarak, hak sahibinin nüfus kayıt dökümlerini isteyerek uyuşmazlığı çözümleyecektir. 

 

Av. Tuğçe Aslan

İletişime geçmek için tıklayınız