Şuyulandırma İşlemi – İmar Hukuku

Şuyulandırma, belediye ve mücavir alan sınırları içinde düzenleme yapma yetkisi imar kanunun 18 ve 19. maddeleri ile, bu konudaki yönetmeliğin 5 ve 39. maddelerine göre kesin ve nihai olarak belediyelere aittir. İlgililerin parselasyon işlemlerine karşı idare mahkemelerinde dava açmadan önce yapılan idari işlemin kaldırılmasını, değiştirilmesini veya bu konuda yeni bir işlem yapılmasını işlemi tesis eden belediyeden isteyebilir. (İYUK m.11/1) Bu itirazın 60 günlük dava açma süresi içinde yapılması gerekir. Bu başvuru işlemin tebliği ile işlemeye başlayan idari dava açma süresini durdurur. Yapılan bu başvuruya 60 gün içinde idarece cevap verilmemesi halinde, istek reddedilmiş sayılır. İsteğin açıkça reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde idareye başvuru ile durmuş olan dava süresi hesap edilirken işlemin tebliği ile idareye başvuru arasında geçen süre dikkate alınır.

Parselasyon uygulaması (Şuyulandırma) belediye encümen kararının belediyenin her türlü iletişim kaynaklarından ilan edilebileceği gibi, T.C. Anayasa’sının 125. Maddesinde, idare işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı kurala bağlanmış, 2577 sayılı İYUK m. Kurulu 12.02.1970 gün, 69/2 E. Ve 70/1 K. Sayılı İçtihatı Birleştirme Kararında davalarda süre aşımının yazılı bildirim tarihinden başlayacağı ilan tarihinin dava açma süresine başlangıç kabul etmenin imkansız olduğu kabul edilmiştir.

 Şuyulandırma İşlemi