Sigorta Sözleşmesi, Uyuşmazlık ve Tahkim

 

  1. SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM NEDİR, TAHKİM MERCİİ NERESİDİR?

Taraflar arasında mevcut sigorta sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkları tarafsız, ekonomik, adil ve en önemlisi daha hızlı bir yargılama ile çözüme ulaştırma gayesiyle 14.06.2007 tarih 26552 sayılı Resmi Gazete’de Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesine dayanılarak Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Böylelikle sigorta uyuşmazlıklarından kaynaklı tüm hususlarda mahkemelere nazaran yüksek yargı başvuru harçlarından muaf biçimde ve daha hızlı kararlar alınabilecektir.

 

  1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bir Sigorta Kuruluşu ile arasında sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık bulunan gerçek veya tüzel kişiler uyuşmazlığın çözülmesine dair işbu komisyona başvurabileceklerdir. Başvuru şahsen yapılabileceği gibi, vekaletname sunulmak şartıyla baroya kayıtlı Avukat tarafından da yapılabilecektir.

Başvuru hususunda bu başlık altında önem arz eden husus; sigorta sözleşmesi tarafı bulunan Sigorta Kuruluşunun Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olması ve üye olduğu tarihtir. Zorunlu Sigortalar hariç tutulacak şekilde bir Sigorta Kuruluşuna karşı başvuru ancak Komisyona üye is eve işbu uyuşmazlık üyelik tarihinden sonar meydana gelmiş ise yapılabilecektir. Bu meyanda Zorunlu Sigortalar bu zorunluluktan müstesnadır. Zorunlu Sigortanın bulunması halinde Sigorta Kuruluşuna karşı komisyona başvuruda Sigorta Kuruluşunun üyeliği şartı aranmadan, 18/04/2013 tarihi itibariyle doğan uyuşmazlıklar hakkında başvuruda bulunulabilecektir.

 

  1. BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru form aracılığı ile yapılır. Form doldurulurken son derece önemli olduğundan ve hak kaybına neden olunmaması için dikkatli doldurulmalıdır.

  1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURUDA SÜRE VAR MIDIR?

Başvurucu uyuşmazlık hususunda öncelikle hak talebinde bulunduğu Sigorta Kuruluşundan tamamen ret veyahut kısmen ret veya başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü ( Trafik Sigortalarında 15 gün)  içerisinde yazılı bir şekilde cevap alamadığı durumlarda Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilecektir.

  1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU ÜCRETLİ MİDİR?

Komisyona başvuruda ücret uyuşmazlığa konu miktar bedel üzerinden alınmaktadır. Bu miktar güncel düzenlemede 5.000 Tl ‘ye kadar olan uyuşmazlıklar için 100 TL, 10.00 TL’ye kadar 250 TL, 20.00 TL^ye kadar 350 TL olup, 20.000 TL üzeri uyuşmazlıklar uyuşmazlık tutarının %1,5’u üzerinden hesaplanacaktır.

  

  1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARLARINA KARŞI BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI NELERDİR?

Bu husustaki belirleme ise uyuşmazlık konusunun maddi değerine göre ayrılmıştır. Şöyle ki 5.000 TL altındaki uyuşmazlıklar hakkında Komisyonun vereceği kararlar kesindir.

5.000 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda hakem kararlarına karşı itirazda bulunulabilecektir. Hakem kararlarına Komisyonca kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz etmek gerekecektir. Bu itiraz Komisyona yapılacak bir itiraz başvurusuyla gerçekleştirilecektir. 10 Günlük sürenin geçmesi halinde başvurucu karara itiraz edemeyecek olup, yapılan itirazlar değerlendirilemeyecektir.

40.000 TL üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında yapılan itiraz üzerine Komisyonca verilen karara karşı temyiz kanun yolu açıktır.

 

Stj. Av. Buse ALBAY