Sanal Bahis Kumar Siteleri ve Bu sitelere ilişkin hukuki düzenlemeler

 

Yapılan bir araştırmaya göre tüm dünyadaki toplam oynanan online kumarın %2,5’ini Türkler oynamaktadır.[1] Bu ciddi oran da göz önüne alındığında kanun koyucu, bahis ve şans oyunlarından kişileri caydırmak amacıyla birtakım tedbirler almıştır. Fakat kanunun öngördüğü yaptırımların açıklanmasından önce “sanal bahis”in tanımının yapılması faydalı olacaktır: sanal bahis, sanal platformlarda 3. kişilerin birtakım spor kulüpleri ve futbolcular üzerinde müsabakaların sonucu önceden belli olmadığı için tahmine dayalı olarak para yatırdığı ve ortaya çıkan neticeye göre bu kişilere para kazanma imkanının sağlandığı bir sistemdir. Buna göre, yürürlükteki 7258 sayılı Futbol Ve Dı̇ğer Spor Müsabakalarında Bahı̇s ve Şans Oyunları Düzenlenmesı̇ Hakkında Kanun uyarınca bahis ve şans oyunlarına ilişkin kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın birtakım fiillerde (oynatma, teşvik etme, oynama vb.) bulunan kişilerin cezalandırılacağı öngörülmüştür. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu madde 228’de kumar oynanması için yer ve imkân sağlama fiili de suç olarak düzenlenmiştir; Kabahatler Kanunu m. 34’te de kumar oynayanlar için idari para cezası öngörülmüştür.

TCK m. 228: Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kabahatler Kanunu m. 34: Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Vurgulanması gereken bir başka husus ise yukarıda izah edilen kanunlarda yer alan suçların kapsamı mekân açısından sınırlandırılmamıştır. Bu nedenle online, websitesi vb. her türlü platform ve yer fark etmeksizin kumar oynatan, oynayan kişiler her halükârda belirtilen yaptırımlara tabi tutulacaktır.

7258 sayılı kanunun düzenlemesi (madde 5) ise şu şekildedir:

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

  1. a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
  2. b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
  3. c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

  1. d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

 

Belirtmek gerekir ki 7258 sayılı kanunun 5. maddesinin a bendi TCK m. 228’den farklı olarak spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar olarak düzenlemiştir. TCK m. 228’in kapsamına mekân açısından sınırlama olmadan her türlü platform dahil edilmiş olsa da spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar için 7258 sayılı kanunun 5. maddesi uygulanacaktır. 7258 sayılı kanun özel hüküm niteliğindedir.

 

Örnek Yargı Kararları: Yargıtay’ın elde edilen deliller açısından değerlendirmelerine konu olan bazı yargı kararlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Görüldüğü üzere Yargıtay bir kararında sanal bahis sitelerine erişim yapıldığının tespit edilmesini yeterli görmemekte, suçun işlendiğini gösteren başkaca bulguları aramaktadır.

  • Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2020/3584 E., 2021/5519 K., 24.05.2021 tarihli kararı:

…Her ne kadar, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiş ise de dosyanın tetkikinde, sanığın işyerinde yapılan aramada herhangi bir bulgu elde edilememekle birlikte ihbarlarda belirtilen 19 numaralı bilgisayara ait sabit diskin muhafaza altına alındığı, yaptırılan inceleme neticesinde 7258 sayılı  Kanuna aykırı bahis sitelerine erişim yapıldığı tespit edilmiş ise de bu verilerin sanığın atılı suçu işlediğini ortaya koyacak nitelik ve nicelikte bulunmadığı anlaşılmakla, atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter delil elde edilemeyen sanığın beraati yerine yazılı şekilde karar verilmesi…kanuna aykırı olup..

 

  • Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2020/4518 E., 2021/5531 K., 24.05.2021 tarihli kararı:

…Her ne kadar, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiş ise de dosyanın tetkikinde, kolluk kuvvetlerinin arama amacıyla sanığın işyerine geldiğinde açık olduğu gözlenen internet sayfasının yasal bahis sitelerinden olduğu, her ne kadar işyerinde bulunan bilgisayar sabit diski üzerinde yaptırılan incelemede 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine erişim sağlandığı ve kupon düzenlendiğine dair bulgular tespit edilmiş ise de raporda bu erişimlerin yoğunluğuna dair bir veri bulunmadığı, gerek sanık …’ın gerekse beraatine karar verilen diğer sanık …’ın beyanlarında Yunus’un kendisi için bahis notu çıkardığının savunulduğu anlaşılmakla, öncelikle sanığın işyerinde ele geçirilerek muhafaza altına alınan bilgisayar sabit diski üzerinde konusunda uzman bir bilirkişiye inceleme yaptırılarak, erişim yoğunluğu ve ulaşılan bilgilerin mahiyetleri de dikkate alınmak suretiyle, 7258 sayılı Kanun’a aykırı olarak bahis oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığının, tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ve kovuşturma ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi… bozmayı gerektirmiş olup…

 

  • Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2020/3908 E., 2021/5522 K., 24.05.2021 tarihli kararı:

…24/01/2015 tarihli tutanağa göre kolluk görevlilerinin sanıkların bulunduğu işyerine intikal ettiği sırada… isimli şahsın bahis oynamak üzere işyerine geldiği, şahsın bu işyerinde sanıklar aracılığı ile daha önce de bahis oynadığını belirttiği, yapılan aramada, masa üzerinde 5 adet bahis notu ile sanık … üzerinde 10 adet üzerinde “bayi” ibaresi bulunan kupon elde edildiği, ayrıca aramada ele geçirilen bilgisayarlar üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre, bilgisayarlarda, başkalarının isimleri yazılı çok sayıda kayıt içeren 4 ayrı kupon listesinin tespit edildiği, bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçun unsurlarının oluştuğu anlaşılmakla, sanıkların atılı suçtan mahkumiyetleri yerine, yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi…kanuna aykırı olup…

 

 

Detaylı bilgi ve iletişim için tıklayınız

 

[1] Yeşilay Dergisi, Küçümsenen Büyük Tehlike Kumar & Şans Oyunları, Ağustos 2014, sayı 967, s. 44.