Sağlık Kurulu Raporu hepatit Pomem,Pmyo memuriyet

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları ‘na göre Hepatit rahatsızlığına sahip kişinin pomem, pmyo ve memurluğa dair engeli olup olmadığı, ve mesleğe alınıp alınamayacağına dair aldığımız son derece önemli bir karar. Önce yürütme durdurma talebimiz kabul edildi ardından iptal kararı alınmıştır.

 

T.C.

ANKARA

. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2017/xxxx

KARAR NO : 2018/xxxx

 

DAVACI                              :

VEKİLİ                               : AV. MUSTAFA KEMAL BATUR

Akar Cad. No:3/58 İtower Plaza Bomonti Şişli/İSTANBUL

 

DAVALI                               : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Altındağ/ANKARA

VEKİLİ                               : Hukuk Müşaviri İsmail MERMER ( Aynı yerde)

 

DAVANIN ÖZETİ: Davacı tarafından, hakkında düzenlenen Sağlık Kurulu Raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Komisyonu’nca incelenerek polis meslek eğitim merkezi öğrencisi olamaz kararı verildiğinden bahisle Polis Meslek Eğitim Merkezi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin..2017 tarih ve x sayılı davalı idare işleminin, hukuka aykırı olduğu, taşıyıcı hepatit B hastalığının polis olmaya engel teşkil etmediği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMA ÖZETİ      : Davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-I-A maddesi kapsamında aranılan sağlık şartına haiz olmadığının tespiti üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRKMİLLETİADINA

 

Karar veren Ankara. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.

Dava, x Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne geçici öğrenci olarak kaydı yapılan davacı tarafından, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nden alınan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Komisyonu’nca incelenmesi neticesinde, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek 3-I-A bendinde belirtilen sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Polis Meslek Eğitimi Merkezi öğrencisi olamayacağına karar verilerek ilişiğinin kesilmesine ilişkin ….2017 tarih ve x sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim-Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esasların geçici kayıt başlıklı 16. Maddesinde, “POMEM’lere, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM’lere gereği yapılmak üzere bildirilir.”, intibak eğitimi başlıklı 17. Maddesinde ise, “POMEM’lere geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde POMEM Müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar POMEM Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.” hükmü yer almaktdır.

04.8.2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin “Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aranacak sağlık şartları” başlıklı 9. Maddesinde, “Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aşağıda belirtilen sağlık şartları aranır.

Polis Meslek Yüksek Okuluna ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.“, Yönetmeliğinin Ek-3 bölümünün 1-A maddesinde de; “1)Hematoloji, kardiyoloji (Ek:26.09.2007/26655), gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır. Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

Ancak; a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi, b)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar, c)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopikatımlarvesağdal blokları, d) Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamışdextrokardi, dextropozisyon ve situsinversus totalis olanlar, e) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler, f) Hormonal bozukluğa veya başka birorganikhastalığa bağlıolmayangeçirilmişjinekomastiveaksesuarmeme operasyonları,

  1. g) Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları, h) Tam şifa bulmuşkarın duvarı fıtığı operasyonları, i) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar, j) Tamşifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları, k)İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar, öğrenciliğe engel değildir. 2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. 3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği çerçevesinde yapılan sınavda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrenci adayı olmaya hak kazandığı, x Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitime başladığı, devam eden süreçte x Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldırılan raporda; ” Akciğer grafisinde: Üzeri çizilmiş, Skolyoz, Seroloji Hanesinden: HBS Ag:(+) HBV DNA:643 IU/ml Teşhis Hanesinden: Kronik Hepatit B Karar Hanesinden: POMEM öğrencisi olamaz” şeklinde teşhiste bulunulduğu bunun üzerine x Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldırılan sağlık kurulu raporunda “İntaniye: HBV DNA:4370 ıu/ml Kronik Hepatit B tanılı hastanın mevcut sonuçlarla yönetmeliğe göre Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamaz” ibaresine yer verildiği, bu nedenle davacının öğrenciliğinin sonlandırıldığı, bunun üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, Mahkememizin ../../2017 tarihli ara kararı ile davacının Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi olup olamayacağının belirlenmesi amacı ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilmiş olup, anılan Hastane tarafından Mahkememize gönderilen ../../2017 tarih ve x numaralı raporda, “Teşhis: İnaktif Kronik Hepatit B Taşıyıcısı, Karar: Polis Akademisi Başkanlığı Fakülte Yüksekokulu öğrencisi olmasında sakınca yoktur.” denildiği görülmektedir.

Bu durumda, Mahkememiz tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldırılan rapor uyarınca davacının Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencisi olabilmesi için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde istenilen şartları sağladığı anlaşıldığından, okul ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 254,10-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca belirlenen 1.090,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere ../../2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan

 

Üye

 

Üye

 

 

Av. Mustafa Kemal Batur

www.batur.av.tr