POMEM Sağlık Şartları Nedeniyle Elenme İlişik Kesme – Yürütme Durdurma

pomem sağlık şartları nedeniyle elenme

Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrenim görürken sağlık şartları nedeniyle yaşanan elenmeye dair yürütme durdurma kararı. Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre

T.C. ANKARA
x. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) :
VEKİLİ : Av. Mustafa Kemal BATUR
İtower Plaza. Akar Cad. No:3/58 Kat:8 Bomonti Şişli/İSTANBUL

KARŞI TARAF (DAVALI) : Emniyet Genel Müdürlüğü/ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ : xPolis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne geçici kaydı yapılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği‘nin EK-3-V-A maddesinde yer alan sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Merkezle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara x. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Olayda, iptali istenilen işlemin davacının öğrenim gördüğü polis meslek eğitim merkezinden ilişiğinin kesilmesine ilişkin olması nedeniyle uygulanmakla etkisi tükenebilecek nitelikte bulunduğundan davalı idarenin savunması alınıncaya ya da savunma süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına, savunma süresinin (15) gün olarak belirlenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 27/2. maddesi uyarınca, 23/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
HAMDİ ŞENLER
37834

Üye
ALİ HÜKÜM
165655

Üye
SEVDA YILMAZ BOZKURT
178610