POMEM Sağlık Şartları Nedeniyle Eleme, idari dava ve yürütme durdurma

Pomem Sağlık şartları nedeniyle elenme ve yürütme durdurma ardından gelen işlemin iptali kararı.

 

 

T.C.

ANKARA

xx İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO           : 2017/xxx

KARAR NO      : 2017/xxx

 

 

 

DAVACI                              : xxxx

VEKİLİ                               :  Av. Mustafa Kemal BATUR

 

İtower Plaza. Akar Cad. No:3/58 Kat:8 Bomonti Şişli/İSTANBUL

 

DAVALI                               : Emniyet Genel Müdürlüğü /ANKARA

VEKİLİ                             :

 

DAVANIN ÖZETİ              : xxx Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü‘ne geçici kaydı yapılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği‘nin EK-3-V-A maddesinde yer alan sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Merkezle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, POMEM öğrencisi olmasına engel bir halinin bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ     : İlgili Yönetmelikte öngörülen özel şartları taşımadığı sağlık kurulu raporlarıyla tespit edilen davacının, geçici kayıtlı bulunduğu xxx Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara xx. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; xxx Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü‘ne geçici kaydı yapılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-V-A maddesinde yer alan sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Merkezle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin, “Geçici Kayıt” başlıklı 17. maddesinde; “(1)…Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir. (2) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM ’lere gereği yapılmak üzere bildirilir.” kurallarına yer verilmiştir.

Öte yandan, 04.08.2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin, “Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aranacak sağlık şartları” başlıklı 9. maddesinde, “Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aşağıda belirtilen sağlık şartları aranır: Polis Meslek Yüksek Okuluna ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.” kuralı; Yönetmeliğin Hastalık Branşlarının Sınıflandırıldığı Ek:3 maddesinin Ürogenital Sistem ve Kadın Hastalıkları ile ilgili V-A maddesinde, “A) Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir. Ayrıca:…4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla) öğrenciliğe kabul edilirler.”düzenlemesi yeralmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, xxx Polis Meslek Eğitim Merkezine geçici kaydının yapıldığı, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin 17.maddesi gereği sağlık kurulu raporu almak üzere sevk edildiği xxx Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen xxx tarih ve xxx sayılı raporda; Üroloji hanesinde,”Taş öyküsü var” teşhisi konularak Karar hanesinde ” Sağlam. POMEM öğrencisi olur” kanaatinin bildirildiği, anılan rapor üzerine davacının taş öyküsü(+) ve nefrolitiazis ? (varsa ameliyat notları ile birlikte) yönünden sevk edildiği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen xxx tarih ve xxx sayılı raporda, davacıya Tanı hanesinde “Böbrek Taşı” tanısı konularak “Kişinin çekilen ct’inde sağ böbrek midpolde milimetrik kristaloid tarzda kalsifikasyonu mevcuttur. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 3V-B-2 maddesine uymaktadır.kişi mevcut maddeye göre Polis Okulu Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamaz” kanaatinin bildirildiği, bu rapor üzerine raporu iade edilen xxxx Devlet Hastanesi’nce düzenlenen xxx tarih ve xxx sayılı sağlık kurulu raporunda; karar hanesinde xxx tarihinde “Hakem hastane Kararına binaen POMEM öğrencisi olamaz” kanaatinin yazıldığı, anılan raporlar üzerine Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı‘nca, davacı hakkında mevcut sağlık durumunun Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin Ek-3-V-A maddesine uymadığından Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağına karar verildiği, xxx olur tarihli dava konusu işlemle de davacının Merkezle ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır.

Davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-V-A maddesinde yer alan sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla Mahkememizin xxx tarihli ara kararı üzerine sevkedildiği xxx Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesince düzenlenen xxx tarih ve xxx sayılı raporda; davacıda üriner sistem taş hastalığına rastlanmadığı, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-V-A maddesi uyarınca Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olabileceği yönünde görüş belirtildiği görülmektedir.

Bu durumda; geçici kaydı yapılıp hazırlık eğitimine tabi tutulduğu aşamada aldırılan sağlık kurulu raporları incelenip, POMEM öğrencisi olamayacağına karar verilen davacının, Mahkememizce sevk edildiği Hastaneden aldırılan rapor ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-V-A maddesinde belirtilen sağlık koşulunu taşıdığı, dolayısıyla Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olmasını engelleyen bir durumu bulunmadığı anlaşıldığından, geçici olarak kaydedildiği xxx Polis Meslek Eğitim Merkezi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan xxx-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen xxx-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, xxx tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Pomem sağlık şartları hakkında bize ulaşabilirsiniz.