Milli Eğitim Bakanlığı ve Resen Atama Mağduriyeti

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenlerden 06/05/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar zorunlu hizmete tabi tutulmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 27. maddesi şöyledir:
MADDE 27 – (1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet
alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;
a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet
alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,
b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet
alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet
alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışmakla
yükümlüdürler.
Yine aynı yönetmeliğin 25. Maddesinin 6. fıkrasına göre il içinde yer değişikliği yapmak isteyen zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler zorunlu hizmet alanı içerisinde olan okullara geçiş yapabilecektirler. Yönetmeliğin ilgili maddesi buna olanak vermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 25. Maddesinin
6. Fıkrası şöyledir:
Madde 25 – (6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri halinde
zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda
bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü
öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.
Milli eğitim Bakanlığı yönetmelikte bahsedilen tüm bu kurallara rağmen il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara geçiş başvurusu yapan öğretmelere bakanlık emri ile olumsuz cevap vermiştir. Temmuz ayı içerisinde ise il içi zorunlu hizmet okullarına tercih şansıda tanınmadığı için birçok öğretmen yönetmeliğe aykırı davranan Milli Eğitim Bakanlığının kararları nedeniyle farklı şehirlere resen atanmışlardır.

Hukuk devletlerinde idare hukuka uygun davranmak zorundadır. Hukuk devletinin en büyük özelliği bireylerin kendilerine uygulanacak kuralları önceden bilmeleridir. Yönetmelikte bahsedilen kural ile idarenin yaptığı işlem bireyler aleyhine hak kayıpları doğurmamalıdır. Oysa burada binlerce
öğretmen hiçbir gerekçede yokken idarenin hatalı/keyfi işlemi nedeniyle resen farklı illere gönderilmiştir. Kişiler biranda büyük bir mağduriyetle başbaşa bırakılmıştır. Önceden hiçbir hazırlığı ve planı olmayan birçok öğretmenimiz il dışı yer değiştirme nedeniyle eşinden/çocuğundan ayrılmak
zorunda bırakılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu hatalı/keyfi işlemine yönelik tarafımıza çok sayıda öğretmen ulaşmıştır. Hukuk ofisimiz olarak gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Gerekli çalışma ve araştırmaların ardından tarafımıza ulaşan tüm müvekkillerimiz adına davalar açılmaya başlanacaktır.
Davalar sonucu maddi ve manevi kayıp yaşayan müvekkillerimizin doğan bu zararlar sonucu tazminat hakları da saklı tutulmaktadır.
Av. Mustafa Kemal Batur
www.batur.av.tr