Milli Eğitim Bakanlığı Aleyhine Açılan Resen Atama Davası İptal Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı Resen Atama kararına dair idare mahkemesinden alınan iptal kararı.

 

 
T.C.
ERZURUM
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/
KARAR NO : 2015/
DAVACI :

VEKİLİ : AV. MUSTAFA KEMAL BATUR
Maslak Beybi Giz Plaza Kat 15 – Şişli/İSTANBUL
DAVALI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – ANKARA
VEKİLİ : AV.ÇİĞDEM BARAN (Aynı yerde)
DAVANIN ÖZETİ : Samsun ili, ………………………..nda öğretmen olarak görev yapmakta
iken ………2014 tarih ve …………….. sayılı işlem ile Erzurum ili, …………………………’na öğretmen
olarak naklen atanan davacı tarafından, idarece bu atama döneminde ataması yapılanlardan halen
görevinden ayrılmamış olanlara ek atama hakkı tanınırken, 15 günlük mehil süresi içinde
görevinden ayrılan kendisine başvuru hakkı verilmemesi sonucunu doğuran davalı idare işleminin,
re’sen yapılan atama işlemine bağlı olarak Kanunda öngörülen 15 günlük mehil müddeti içerisinde
ilişiğini keserek Erzurum ilinde görevine başlaması nedeniyle kendisi cezalandırılırken buna
karşılık henüz görevinden ayrılmamış olanlara atama hakkı verilerek eşitlik ilkesine aykırı
davranıldığı iddiasıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama
Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis
edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:
Dava, Samsun ili, …………………………..’nda öğretmen olarak görev yapmakta iken
…………….2014 tarih ve ………………… sayılı işlem ile Erzurum ili, ……………………….na öğretmen
olarak naklen atanan davacı tarafından, idarece bu atama döneminde ataması yapılanlardan halen
görevinden ayrılmamış olanlara ek atama hakkı tanınırken, 15 günlük mehil süresi içinde
görevinden ayrılan kendisine başvuru hakkı verilmemesi sonucunu doğuran davalı idare işleminin
iptali istemiyle açılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;
“Zorunlu çalışma yükümlülüğü” başlıklı 24. maddesinden; “(1) Bakanlık kadrolarına 11/6/2000
tarihinden sonra öğretmen olarak atananlar; a) Üçüncü Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az üç yıl,
b) İkinci Hizmet Bölgesi içindeki illerde en az dört yıl, c) Birinci Hizmet Bölgesine dâhil illerin
(D) ve (E) sınıfı ilçelerinde en az beş yıl veya her üç bölgede toplam dört yıl çalışmakla
yükümlüdürler.” hükmüne, aynı yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer
değiştirmeler” başlıklı 25. maddesinde de; “…(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden
Birinci Hizmet Bölgesi illerinde görevli olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek
üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerdeki eğitim kurumlarına atanmak
üzere yer değişikliği istememeleri hâlinde atamaları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamındaki
illere/ilçelere Bakanlıkça yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Samsun ili, ……………………………..’nda öğretmen olarak
görev yapan davacının, 2014 yılında Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Öğretmenlere İlişkin Ek Atama
T.C.
ERZURUM
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/
KARAR NO : 2015/
kapsamında 14.08.2014 tarihinde re’sen Erzurum ili, ………………………….’na öğretmen olarak naklen
atandığı, ……………………2014 tarihinde Samsun ilindeki görevinden ayrılarak atandığı Erzurum İli
……………………………………’nda göreve başladığı, daha sonra ise Eylül 2014 Döneminde
Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Atamaları yapılacağı ilan edildiği ve bu
atama döneminde davacının da atamasının yapıldığı 2014 yılında Zorunlu Hizmet Yükümlüsü
Öğretmenlere İlişkin Ek Atama sonucunda ataması yapılanlardan henüz görev yerlerinden
ayrılmamış olanlarında başvuru yapmasına olanak tanındığı, davacının ise Eylül 2014 tarihi
itibariyle Samsun ilindeki görevinden ayrılmış olması nedeniyle başvuru yapma olanağının
tanınmaması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
1982 Anayasası’nın 10. maddesinin son fıkrası hükmünde yer alan “Devlet organları ve
idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek
zorundadır” ibaresi, devlet erki tarafından yürütülen tüm işlem ve kuralların herkesin bağlı
bulunduğu ortak hukuk sisteminde bireylere eşit şekilde uygulanması gerektiğini ifade etmektedir.
Bu durumda, Samsun ili, ……………………………………..’nda öğretmen olarak görev yapan
davacının yukarıda değinilen yönetmelik hükümlerinde belirtilen zorunlu hizmet yükümlülüğü
kapsamında başka bir ile atanması gerektiği açık olmakla birlikte, olayda davacının 2014 yılında
Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Öğretmenlere İlişkin Ek Atama kapsamında …………….2014 tarihinde
re’sen Erzurum ili, ……………………………’na öğretmen olarak naklen atandığı, bu atamalardan hemen
sonra gerçekleşen Eylül 2014 Döneminde Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme
Atamalarında ise 2014 yılında Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Öğretmenlere İlişkin Ek Atama
sonucunda ataması yapılanlardan sadece görev yerlerinden ayrılmamış olanlara başvuru yapma
olanağı tanındığı, bu durumun ise Anasaya’nın 10. maddesinde güvence altına alınan eşitlik
ilkesine aykırı olduğu, 14.08.2014 tarihinde Erzurum ili, …………………………..’na öğretmen olarak
atanması yapılması üzerine kanuni süresi içinde Samsun’daki eski görevinden ayrılarak
Erzurum’daki yeni görevine başlayan davacının bu hareketinden dolayı henüz eski görevinden
ayrılmayanlara göre bir nevi cezalandırıldığı ve re’sen yapılan atama işleminin bu haliyle
hakkaniyete aykırı bir sonuç ortaya çıkardığı kanaatine varıldığından dava konusu işlemde
hukuka uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 217,40 TL
yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca belirlenen 750,00.-TL. vekalet
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra artan posta
ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay
Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, ………..2015 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.
BAŞKAN
KEMALEDDİN ÖZDEMİR
107239
ÜYE
SELMA ÇİL
101495
ÜYE
MUSTAFA UZUN
101772
YARGILAMA GİDERLERİ:

 
AVUKAT
MUSTAFA KEMAL BATUR
www.batur.av.tr