Marka, Patent ve Faydalı Model Kavramları

 

Marka, patent ve faydalı model kavramları Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) düzenlenmiş olup işbu kavramların tanımlanması önem arz etmektedir.

 

Marka: Marka kavramı, kanunda doğrudan tanımlanmamış olup nelerin marka olarak sayılabileceği belirtilmiştir:

 

SMK – Madde 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. 

 

Patent: Patentin de kanunda doğrudan tanımı yapılmamış olmakla birlikte, doktrinde[1] Prof. Dr. Cahit Suluk tarafından şu şekilde bir açıklama yapılmıştır: ‘‘Patentin konusunu buluş oluşturur; buluş, teknik bir problemi çözen ve yenilik özelliği taşıyan insan fikri şeklinde tanımlanabilir.’’

 

Faydalı model: Faydalı modeller, yine buluşların hukuken korunmasına sağlamakla birlikte patentten farklı olarak küçük çaptaki buluşları korumaktadır. Burada, söz konusu küçük buluşlar da patentin sağladığı korumadan faydalanmaktadır ancak burada buluş basamağı şartı aranmamaktadır.[2] Faydalı model ile patent hukukunun iç içe olduğunu söylemek isabetli olacaktır.

 

 

 

  • Yukarıda tanımlanan kavramların ortak noktalarından biri ise, SMK m.2/b. ı’da Sınai Mülkiyet Hakkı tanımı içerisinde yer almalarıdır:

 

Madde 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

ı) Sınai mülkiyet hakkı: Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli,

ifade eder…

 

Fatma Aslıhan BEJI

 

 

[1] Suluk, Cahit; Karasu, Rauf; Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s. 231.

[2] Suluk, Cahit; Karasu, Rauf; Nal, Temel, s. 304.