Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın alma, Kabul Etme ve Bulundurma Suçu

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın alma, Kabul Etme ve Bulundurma Suçu, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselme trendi göstermektedir. Halkın tüm kesimlerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanıldığı bilinmektedir ancak kullanılan maddeler, kullanan kişinin maddi yeterliliğine göre şekillenmektedir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımına sosyolojik ve psikolojik birçok sebep gösterilebilir, ayrıca maddeye ulaşımın kolaylığı ve ekonomik sebepler de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sebepleri arasındadır.

Suçun oluşması

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçunun oluşması için bu maddelerin satın alınması yahut ücretsiz olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kişisel kullanım sınırını aşmamak kaydıyla üzerinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunan ya da bu maddeleri satın alırken yahut kabul ederken yakalanan fail, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçunu işlemiş kabul edilir ve bu suç bazı müeyyidelere bağlanmıştır.

Kişisel kullanım sınırı olarak Yargıtay başka bir yan delil bulunmaması halinde, esrar için “günde 3 kere 1-1,5 gram”, eroin için “günlük 60 miligram” gibi sınırlar belirlemiştir. Bu sınırların aşılması halinde; suç, kullanım amacıyla buldurma olarak kabul edilmez. Bu durumda TCK’nın 188. Maddesinde belirtilen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu işlenmiş olur ve bu suç, kullanma ve bulundurma suçundan daha ağır müeyyidelere bağlanmıştır.

Ceza Hukuku’nun temeli, esasında suçluyu cezalandırmak ve sosyal hayattan uzaklaştırmak, kişiyi izole etmekten ziyade suçlunun ıslah edilmesine yöneliktir. Bu sebeple idare, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ya da kabul eden bir kişiyi cezalandırma yoluna gitmeden önce ıslah etmeye yönelik enstrümanları kullanmaya gayret eder. Bu suçta ise karşımıza “denetimli serbestlik” çıkmaktadır.

Cezası nedir?

Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan bir kişi TCK’nın 191. Maddesi uyarınca iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, aynı kanun maddesi bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verileceğini de söylemektedir. Bu durumda şüpheli, erteleme süresi boyunca kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde bazı müeyyidelerle karşı karşıya kalacaktır.

Bu erteleme süresi içerisinde şüpheli üzerinde, asgari 1 yıl süreyle denetimli serbestlik hükümleri uygulanır. Bu süre, savcının gerekli görmesi durumunda üçer aylık periyotlarla azami 1 yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişi, gerekli görüldüğü takdirde bu süre içerisinde tedaviye tabi tutulabilir.

Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmayan, tekraren uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan, kullanmak için satın alan yahut kabul eden veya uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduran denetimli serbestlik tedbiri altındaki kişiler hakkında kamu davası açılır. Bu dava, kişinin kendine yüklenen yükümlülükleri ve kendinden beklenen sorumlulukları ihlal etmesi üzerine açılır ve ayrıca bir soruşturma ya da kovuşturmaya konu edilmez.

Eğer erteleme süresi zarfında şüpheli, kendisine yüklenen yükümlülüklerine aykırı davranmaz ve yasakları ihlal etmezse, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.

Tüm bunların yanında kanun koyucu, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunun, okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında arttırılacağına hükmetmiştir. Yani, bu durumda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunun cezası, üç yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası olarak değerlendirilmelidir.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu, etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda kişinin, suçu resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini ilgili merciiye haber vererek suçluların yakalanmasını, uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu, yetkili makamlar tarafından haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadar indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurup tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

Ezcümle, kanun koyucu uyuşturucu madde kullanan yahut bulunduran kişiler hakkında, kişileri ıslah etmek ve kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek için etkin ve sistemli bir şekilde izlenecek yolları TCK’da belirtmiştir. Kişileri cezalandırmak ise son safhada ele alınmış, kötü alışkanlıklarından kurtulma eğilimi göstermeyen kişiler hakkında cezaya hükmolunacağı belirtilmiştir.

 

Bu ceza hakkında bize ulaşabilirsiniz.

 

Gizem Bölükbaşı