İşe İade Davası Nedir, Kimler Başvurabilir, Sonuçları Nelerdir?

 

İşe iade davası, işçinin haklı bir neden olmaksızın işine son verilmesi halinde, işyerinde aynı koşullar altında tekrar işe başlatılmasını talep eden bir dava türüdür. İşe iade davası, işçinin diğer alacakları ile birlikte dava edilemez. İşçi, ayrıca işe tekrar başlatılmasını talep eden bir dava açmalıdır. Mahkemece işe iade davasının kabulü halinde, işveren işçiyi işe başlatmakla yükümlüdür. Mahkemenin işçinin işe başlatılmasına karar vermesine rağmen, işçiyi işe başlatmayan işveren işçiye işe başlatmama ve boşta geçen süre tazminatlarını ödemek durumundadır.

 

Kimler Başvurabilir?

 

İşe iade davasını, iş sözleşmesi hiçbir sebep gösterilmeksizin feshedilen veyahut fesih sebebinin geçerli olmadığı iddiasını öne süren;

İş güvencesi kapsamında,

En az 6 ay kıdeme sahip,

En az 30 işçinin çalıştığı iş yerinde çalışan işçiler açabilir. 

 

Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

 

İş Kanunda yapılan düzenlemelere ilişkin 0.01.2018 Tarihinde Yürürlüğe giren değişiklik uyarınca, işçi işe iade davası açmadan önce, fesih bildirimin tarafına tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde arabuluculuğa başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonrasında anlaşamama halinde, son tutanağın düzenlendiği tarih baz alınarak iki hafta içerisinde iş mahkemelerinde işe iade davası açılabilir.

 

İşe İade Davasının Kabulü ve İşverence Yapılan Feshin Geçersizliğinin Sonuçları

 

İş Kanuna göre, işe iade davalarında feshin haklı veyahut geçerli olduğunu ispat etme yükümlülüğü işverende olduğundan, işveren tarafından feshin geçerli bir nedene dayandığı ispatlanamadığı taktirde, mahkemece feshin geçersizliğine karar verilerek, işçinin işe başlatılmasına, işçinin işveren tarafından işe başlatılmaması halinde ise işçiye en fazla 4 aylık ücreti ile hesaplanacak boşta geçen süre tazminatı ile en fazla 8 aylık ücreti ile hesaplanacak işe başlatmama tazminatı ödenmesine karar verilir.

Feshin geçersizliğine dair kesinleşen kararın işçiye tebliği ile işçi 10 iş günü içinde işverene bildirimde bulunarak işe başlatılmasını talep etmek zorundadır. Kesin süre içerisinde işverene başvurmayan işçi fesih işlemini geçerli kabul etmiş sayılarak, işe iade hakkını kaybeder. İşçinin süresi içerisinde işverene başvurması halinde, işveren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşverenin işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmaması halinde, boşta geçen süre ücretini ve işe başlatmama tazminatını ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. 

İşe iade davasını kazanan işçiye ödenecek olan boşta geçen tazminatı, işçinin işe başlatılıp başlatılmamasından bağımsız olarak, her ihtimalde işçiye ödenir.

 

İşe İade Kararının İcrası Nasıl Gerçekleşir?

Feshin geçersizliği hükmünden sonra kararda yer alan boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı ve diğer hakların işçi tarafından talep edilebilmesi ancak işçinin usulüne uygun yaptığı bir başvuru sonucunda işveren tarafından işe başlatılmaması şartına bağlıdır. Bunun üzerine işçi isterse, feshin geçersizliğine karar verilen kararı ilamsız icra yolu ile icraya koyarak alacaklarını talep edebilir. İlamsız icraya koyulan alacağa işveren tarafından itiraz edilmesi halinde ise iş mahkemelerinde itirazın iptali davası açılarak, itirazın iptalini talep edebilir. İtirazın iptali davası yoluna başvurmak istemeyen işçi, alacakları için iş mahkemelerinde ayrıca bir alacak davası da açabilir.

 

Batur Bölükbaşı Avukatlık Ortaklığı olarak takip ettiğimiz İşe İade davası hakkında, ilk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen kararı Bölge İdare Mahkemesi kusur nezdinde feshin ölçülülüğü yönünden irdeleyerek, ilk derece mahkemesi kararını kaldırmış, işçinin işe iadesine karar vermiştir. Aşağıdaki karara göz atabilirsiniz.

 

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

24. HUKUK DAİRESİ 06.02.2020 Tarih

2018/. E. 2020/. K.

Dava, feshin geçersizliğinin tespiti ve davacının işe iadesi istemine ilişkindir.

Taraflar arasında uyuşmazlık, fesih işleminin geçerli olup olmadığı, davanın reddine karar verilmesinin doğru olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.

Dosya incelendiğinde, feshin davalı işverence haklı nedenle gerçekleştirildiği, feshe konu edilen slidenin patlamasında davalı işverenin %60 oranında, hatalı talimatı uygulayan kabin görevlisinin %15 oranında, hatalı talimat veren davacının %25 oranında kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar Mahkemece meydana gelen olay nedeniyle davalı feshinin haklı nedene dayanmasa da geçerli neden şartlarının varlığı cihetiyle yukarıda belirtilen gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş ise de, meydana gelen olayda davalı işveren kusurunun %60 olduğu dikkate alındığında davacının iş akdinin feshedilmesi ölçülü olmayacağından davanın kabulü yerine belirtilen gerekçeyle reddine karar verilmiş olması hatalı olduğu değerlendirildiğinden Mahkeme kararının kaldırılması gerekmiş ve davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacı Vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile HMK’nın 353/1-b-2.maddesine göre mahkeme kararının KALDIRILMASI İLE DAVANIN KABULÜNE,

a-Davacının davasının KABULÜNE, 

b-Davalı işverenin iş akdinin FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİNE, 

c-Davacının İŞE İADESİNE,

d-Davacı işçinin mahkememizin bu kararının kesinleşmiş bir suretinin davacı tarafa tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde başlatılmak için işverene başvuruda bulunması halinde ve davalı işvereninin de başvurudan itibaren 1 ay içinde davacıyı işe başlatmaması durumunda, davalı işverenin davacı işçiye ödemesi gereken Tazminat Miktarının, davacının kıdemi ile akdin fesih nedeni dikkate alınarak ve takdiren davacı işçinin 6  aylık brüt ücreti tutarı olarak BELİRLENMESİNE,

e-Davacı  işçinin  işe  iade  için  10  günlük  yasal süre içinde işverene başvuruda bulunması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşeceği tarihe kadar gerçekleşen en çok 4 aylık ücretinin ve diğer haklarının da davalıdan tahsiline, işe başlatılması halinde bu alacaktan ödenmişse ihbar ve kıdem tazminatının MAHSUBUNA,

(..) Dair, dosya üzerinden yapılan incelemece sonu KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi.06/02/2020

 

Av. Tuğçe ASLAN / Batur Bölükbaşı Avukatlık Ortaklığı

 

Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.