İnsanlığa Karşı Suçlar ve TCK 77 İncelemesi

Türk Ceza Kanunu(TCK)’na göre TCK 77.Madde, fıkra ve bentten oluşmuş olup, belirtilen hususları doğrultusunda insanlığa karşı suçlar belirtilmiştir. 4 fıkra ve ayrı ayrı bentlerden oluşan Madde 77, belirtilen fiil sonucunda suçlarla beraber hükümlere de yer vermiştir.

TCK Madde 77’ye göre belirtilen suçlar ve hukuki boyutlarına yazımızda yer verilmiştir.

 

 

TCK Madde 77, (1) Fıkra

İnsanlığa karşı belirten suçların yer aldığı TCK Madde 77, birinci fıkrada; ”Bazı fiillerin siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı herhangi bir plan doğrultusunda, sistemli olarak işlenmesi insanlığa karşı suç oluşturur.” Şeklinde yer almaktadır. Belirtilen alıntıda ‘bazı fiiller’ ise birinci fıkranın 8 bendinden oluşan fiilleri olmaktadır.

TCK Madde 77’de belirtilen bentler;

a) Kasten öldürme.

b) Kasten Yaralama.

c)  İşkence, eziyet veya köleleştirme.

d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.

e) Bilimsel deneylere tabi kılma.

f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsen istismarı.

g) Zorla hamile bırakma

h) Zorla fuhuşa sevketme.

 

Fiilleri gerçekleştiren kişinin diğer fıkrada belirtilen hapis cezası ile yargılanacağı da belirtilir. Tek kişi olarak işlenmiş fiillerin cezaları ikinci fıkrada yer alırken, ‘kişiler’ halinde işlenen fiillerin cezaları ise ‘örgütlü’ işlendiği hususuna kanaat getirilir. Dolayısıyla herhangi bir kişi bentte belirtilen insanlığa karşı suçları işleyecek olursa cezai yaptırımı ‘örgütlü’ dışında ele alınır.

 

Örgütlü işlenmesi halinde:

Örgütlü işlenmesi halinde belirtilen hukuki boyut TCK Madde 77’ye dahil olmayıp, TCK Madde 78’de yer almaktadır. Ancak dolaylı olarak Madde 77 ile bağdaştığından, değerlendirme kısmında Madde 78’e de yer verdik.

Fiillerde belirtilen insanlığa karşı suçların ‘örgütlü’ işlenmesi durumunda hukuki boyutu değişmektedir. Yani ikinci fıkrada kişinin işlediği suç için belirtilen fiillere karşılık cezası, örgütlü işlenmesine göre farklı olmaktadır.

Belirtilen fiilleri uygulamak maksadıyla örgüt kuran yada yöneten kişiye; on yıl, on iki yıl ve on beş yıl olmak kaydıyla hapis cezası uygulanır. Bu örgütlere doğrudan yada dolaylı olarak katılan kişilere ise; beş yıldan on yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Belirtilen fiilleri işlemek maksadıyla bu örgütlere dolaylı olarak da üye olanlar, doğrudan üye olanlarla eşdeğer tutulmaktadır. Hukuki süreçte doğrudan-dolaylı katılım için ekstra savunmalar hazırlanırken, çok azı sonuç verir. Dolayısıyla örgüt katılım sağlayanlar-üye olanlar için savunmada katılımın nasıl sağlandığı fark etmemektedir.

 

TCK Madde 77, (2) Fıkra

TCK Madde 77 ikinci fıkrada belirtilen husus (a) bendinde yer alan fiilin işlenmesi durumunda, fail için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verileceği yer almaktadır. Failin bu fiili gerçekleştirmesi durumunda herhangi bir savunmanın(delilsiz) söz konusu cezayı hafifleteceği ihtimali bulunmaz.

Diğer 7 bentlerde de belirtilen fiillerin işlenmesi durumunda fail hakkında en az sekiz yıl hapis cezası uygulanır. Uygulanacak olan en az sekiz yıl hapis, bir durumda değişiklik göstermektedir. Bu durum ise Türk Ceza Kanunu’nda şu şekilde belirtilmiştir. ”Ancak, birinci fıkranın (a), (b) bentleri kapsamında işlenen suçlar açısında, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükmolunur.”

TCK Madde 77 ikinci fıkra için TCK’nda belirtilen hususlar bunlardır. 8 bentte yer alan fiilleri işleyen fail yada faillerin ‘kişi’ yada ‘örgütlü’ olarak değerlendirileceği Madde 78’de belirtilmiştir. Ancak Madde 77 ikinci fıkrada belirtilen ise sadece fail hakkında kısıtlanmış olup, cezaların yer aldığı şekilde uygulanacağı bilgisi belirtilmiştir.

 

TCK Madde 77, (3) Fıkra

TCK Madde 77 üçüncü fıkrada ise, ”Bu suçlardan ötürü tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.” şeklinde yer almaktadır. Yani fail hakkında belirtilen fiillere karşın hükmolunan cezalar mevcut kalacakken, ilave olarak tüzel kişiler hakkında da hükmolunan uygulama ‘güvenlik tedbiri’ bulunur. Faille beraber tüzel kişilere de yansımasından ötürü, hukuki varlıkların bütünü veya kısmı söz konusu güvenlik tedbirine tabi olur.

 

TCK Madde 77, (4) Fıkra

TCK Madde 77’de yer alan son fıkrada ise, belirtilen suçlardan dolayı zamanaşımının işlenmeyeceği bilgisi yer alır. Dolayısıyla ceza davaları kategorisine dahil olan belirtilen fiiller, zamanaşımına uğramaz, mahkeme resen dikkate alır.

 

(1) Fıkra, İşlenen Suçlar ve Hukuki Boyutları

Türk Ceza Kanunu Madde 77’nin birinci fıkrasında yer alan bentlerin tamamı insanlığa karşı suçlar olarak bulunmaktadır. Bentlerde belirtilen fiillerin ise insanlığa karşı suçlar kapsamında hukukta ele alınacağı bilinmektedir. İşlenen bu suçlar ise;

a) Kasten öldürme: Kasten insan öldürme suçu failin bilerek ve isteyerek yapmış olduğu bir suçtur. Karşısındakinin yaşamına bilerek ve isteyerek son vermesi durumunda fail hakkında müebbet hapis cezası uygulanmaktadır.

b) Kasten yaralama: Kasten yaralama, fiziksek teması içeren; kişinin vücut dokunulmazlığı ve bedeninin bütünlüğünü hiçe sayan kasıtla acı vermesi durumunda suç olarak bulunmaktadır. Öte yandan fiziksel teması içermeyen kasten yaralama durumları da söz konusu olabilmektedir. Bu durum kasten yaralamaya teşebbüs olarak örneği ile bulunurken, çeşitli örnekleri de bulunmaktadır. Cezası ise ikinci fıkrada belirtildiği üzre en az sekiz yıldır.

c) İşkence, eziyet veya köleleştirme: Köleleştirme hususu için kesin bir fiil söz konusu olabilmektedir. Uygulanan eylem neticesinde kişi fail olarak köleleştirme fiilini gerçekleştirmiş olacaktır. Ancak işkence ve eziyet durumu oldukça kapsamlı bulunur. İşkence ve eziyet; bedensel veya ruhsal iki farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. İşkence ve/veya eziyet kavramlarına dahil olan bütün fiillerin uygulanması durumunda suçu işleme potansiyeli bulunabileceği için oldukça kapsamlıdır.

d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma: Belirtilen fiil farklı niteliklerine göre suç olarak kabul edilmiş olup, farklı niteliklerine göre cezası bulunmaktadır. Herhangi bir durumda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan kişi, niteliğine göre cezalandırılır.

e) Bilimsel deneylere tabi kılma: Kişiyi iki farklı şekilde etkileyen unsurları barındırır. İlk etapta deneye tabi olan kişinin rızasının olup olmadığı, ikinci etapta ise rızası mevcutsa kanun koşullarına göre bulunup bulunmadığı unsurları yer alır. Netice doğrultusunda unsurlardan ikisinin veya herhangi birinin sağlanmaması durumunda cezası uygulanır.

f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı: Bu bentte yer alan suçun ise cinsel saldırıda bulunma ve çocukların cinsel istismarı cezası, aynı şekilde veya farklı niteliklere bağlı olarak farklı şekilde belirlenmektedir. Failin söz konusu fiili gerçekleştirmesi durumunda cezası ise Madde 77 ikinci fıkrada belirtilmiştir.

g) Zorla hamile bırakma: Zorla hamile bırakma suçu içinse failin bu durumu bilerek ve isteyerek(kasıtlı) gerçekleştirmiş olması, karşı tarafın rızasının bulunmaması durumunda ele alınır. Hukuki çerçevede cinsel saldırıda bulunma kadar eşdeğer olarak yer alır.

h) Zorla fuhuşa sevketme: Fail için söz konusu bu suçla ilişkili iki farklı düzenleme yer alır. Bunlar;

– Mağdurun 18 yaşından küçük olması ve

– 18 yaş üzeri mağdurlar.

Buna istinaden fail için söz konusu suçla alakalı iki farklı düzenleme kapsamında ceza uygulanır.

Bentlerde belirtilen fiillere karşın cezalar net olmamakla birlikte, niteliğine ve birçok unsura bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Genel olarak TCK’da yer alan cezaları belirtilmiştir.