İdare Mahkemesinden Niteliğe Değil Niceliğe Göre Mülakat Yapılmasına İptal Kararı

Kamuya alınacak kişinin sınavda birinci olmasına rağmen daha sonra yapılan mülakatta düşük puan verilerek sıralamasının gerilere gitmesi sonrası açılan bir iptal davasıdır.

Kamuya personel alımında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur bu kişinin o iş için yeterli olup olmadığıdır. Bunun en iyi çözüm noktası ise kanıtlanabilir, kayıt altına alınan bir yazılı sınava tabi tutulmasıdır. Biz bilmekteyiz ki kayıt altına alınmayan ve sözlü ile mülakata girdirilen kişiler için gerçek sonuç asla ortaya çıkmayacaktır.

Sözlü ile yapılan personel alımlarında mülakat sonucunun ne derece hakkaniyetli olduğu her zaman tartışma konusudur. Bu tartışma konusu durum eğer ki kayıt altına da alınmamışsa kimlerin ne şekilde kazandığı, kimlerin ise kaybettiği asla hakkaniyetli bir sonuç olarak karşımıza çıkmaz. Bu nedenle açtığımız bu davada sözlü mülakata dair hiçbir kayıtta bulunmadığı gibi mahkeme dosyasına da sunulmamıştır. Bu nedenle de nitelikten çok niceliğe bakılan bu sözlü mülakatında mahkeme iptal kararını vermiştir.


T.C.
İSTANBUL
xx. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/x
KARAR NO : 2019/x

DAVACI : xxx xxxx
VEKİLİ : AV. MUSTAFA KEMAL BATUR
Akar Caddesi, iTower Plaza 3/58 Bomonti Şişli-İSTANBUL

DAVALI : ADALET BAKANLIĞI
VEKİLİ : Av.
Ek Bina B Blok K:15 Kızılay/ Çankaya/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, xx Adalet Komisyonu tarafından sözleşmeli zabıt katipliği alımı için yapılan uygulama ve mülakat sınavı neticesinde başarısız sayılmasına ilişkin xx.xx.xxxx tarihinde ilan edilen işlemin; davacının KPSS sınavından xx puan aldığı, katıldığı klavye sınavında ise 180 doğru kelime yazarak birinci olmasına rağmen mülakat sınavında düşük not verilerek başarısız sayıldığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Zabıt katipliği alımı için belirlenen şartlara istinaden gerçekleştirilen klavye sınavı sonrasında davacının sözlü sınavda xx puan aldığı, alınan sonuçlara göre davacının belirlenen sıralamaya giremediği, tesis edilen işlemde hukuka aykırı herhangi bir yön bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul xx. İdare Mahkemesi’nce duruşma için önceden belirlenen xx.xx.xxxx gün ve saat xx:00’da davacı vekili Av. Mustafa Kemal Batur’un geldiği, davalı idareyi temsilen gelen olmadığı görülmüş olup, gelen tarafa usulüne göre söz verilip açıklamaları dinlenildikten sonra duruşmaya son verilerek işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından, xx Adalet Komisyonu tarafından sözleşmeli zabıt katipliği alımı için yapılan uygulama ve mülakat sınavı neticesinde başarısız sayılmasına ilişkin xx.xx.xxxx tarihinde ilan edilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. maddesinde Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü sınav; 1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 3) Genel kültür 20, 4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; 1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına, 2) İnfaz ve koruma memurluğuna atanacaklara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine, 3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur. Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılır. Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir. Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir. ”hükmü ile 15. maddesinde “Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.” düzenlemesi yer almaktadır.


Dava dosyasının incelenmesinden, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından xx.xx.xxxx tarihli ilanı gereğince xx Adalet Komisyonu Başkanlığı’na xx Adliyesi için 100 kişi sözleşmeli zabıt katibi alımı için izin verildiği, davacının da bu kapsamda başvuruda bulunduğu ve 2016 tarihinde gerçekleştirilen KPSS sınavında almış olduğu xx puan ile yapılan sıralama sonucunda uygulama sınavına girmeye hak kazandığı, girdiği uygulama (klavye) sınavında 180 doğru kelime yazarak yapılan sıralamada 1.sırada yer aldığı, xx.xx.xxxx tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınavda ise xx puan alması sonucunda nihai başarı listesinde xxx.sırada yer aldığından bahisle başarısız sayılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Uyuşmazlık konusu olayda; Mahkememiz’in xx.xx.xxxx ve xx.xx.xxxx tarihli ara kararları ile xx.xx.xxxx tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınava dair, davacı ile ilgili sınav tutanakları, değerlendirme cetveli ve diğer belge ve bilgileri de dahil olmak üzere dava konusu işlemin dayanağını oluşturan tüm belge ve bilgileri içeren işlem dosyasının davalı idareden istenildiği, davalı idarece de davacının başarısız kabul edildiğine dair nihai başarı listesi, aday değerlendirme formu ve sınava ilişkin tüm belgelerin gönderildiği görülmektedir.


xx.xx.xxxx tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınavda davacının xx puan almasına dayanak, davacıya ait değerlendirme formu incelendiğinde soruların; a- İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, b-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, c- Genel kültür, d-Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği, olmak üzere toplam 4 başlıktan oluştuğu, belirlenen sorulara istinaden davacının verdiği cevaplar doğrultusunda komisyon heyeti tarafından davacıya xx puan takdir edildiği anlaşılmaktadır.
Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin, diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir.
Bu itibarla, davacının girdiği sözlü sınavda sınav komisyonunca sorulan sorulara davacının ne şekilde, nasıl cevap verdiğinin tutanağa bağlanması, verilen cevaplara istinaden de hangi notun/kaç puanın takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.


Bu durumda, davacının başarısız sayıldığı sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulan sorulara davacının nasıl ve ne şekilde cevap verdiğinin belirli olmadığı, dolayısıyla puan takdir edilirken davacı tarafından verilen cevabın ne şekilde değerlendirildiği hususlarının da objektif olmadığı sonucuna varıldığından, davacının sözlü sınav performansını ortaya koyar nitelikte tutanak, değerlendirme formu vb. tanzim edilmediği, özellikle KPSS sınavında yeterli puanı alarak yapılan uygulama sınavında da 180 doğru kelime yazmak suretiyle sıralamada 1.sırada yer alan davacının sözlü sınavda başarısız olarak addedilmesinin gerekçesinin somut olarak ortaya konulamadığı, Mahkemece idari işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde tesis edilip edilmediğinin denetlenebilmesi için asgari şartların sağlanmadığı görüldüğünden, davacının sözlü sınav neticesinde başarısız kabul edilmesine ilişkin iş bu davaya konu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.


Öte yandan, bu durumun davacının sözlü sınavı kazandığı ve sözleşmeli zabıt katibi olarak göreve başlayacağı sonucunu doğurmayacağı, sözleşmeli zabıt katibi alımı için belirlenen kriterler ve atama için gerekli diğer şartlar da değerlendirilmek suretiyle davacının yeniden sözlü sınava alınacağı tabiidir.


Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İptaline, aşağıda dökümü yapılan xxx TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca duruşmalı işler belirlenen x.xxx,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta gideri avansından artan kısmın talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinin ardından resen davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, xx.xx.xxxx tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

YARGILAMA GİDERLERİ :

Bize ulaşmak için tıklayınız