idare hukuku ve idari yargı davaları, yürütme durdurma ve tam yargı davası

 .
.

Ofisimiz idare hukuku ve idari yargı alanında uzmanlaşmış

ve bu alanda binlerce dava yürüten, Türkiye’nin idare hukuku alanında en aktif çalışan hukuk ofislerinden birisidir. Ofisimizin kurucu avukatlarından Avukat Mustafa Kemal Batur ‘un önderliğinde yürüyen idare hukuku alanı, devlet ve kamu kurum kuruluşlarının eylem ve işlemlerine karşı açılan idari yargı davalarından oluşmaktadır. İdarenin gerçekleştirmesi gereken iş ve işlemleri geç, hatalı, noksan, hiç yapmaması durumlarında açılacak davalar idari yargı alanına girer.

Hukuka aykırı olduğu düşünülen ve

idare tarafından tesis edilen işlem ve uygulanan eylemlere karşı açılan idari davalarda davalı konumunda idare yer almaktadır. İdari bir işlemin iptali, eylemin yürütmesinin durdurulması ve tam yargı davaları olarak görülmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) en son 2017 yılında değişikliğe uğramıştır.

İdari bir işleme karşı açılacak davalarda dava işlemin tesisinden itibaren idare mahkemelerinde ve Danıştay da özel maddeler haricindeki durumlarda 60 (altmış) gün içerisinde açılmalıdır. İdari yargıda işlemin tebliği ve öğrenilmesi dava süresini başlatır. İdari eylemlere karşı açılacak davalarda ise bu süre 1 yıldır. Dava açılmadan önce idareye başvuru yapıldı ise başvurudan sonraki 60. günden itibaren dava açılabilir. İdare olumsuz cevap verdi ise ret, cevap vermedi ise zımni ret doğar ve bu doğan bir işlem niteliğinde olduğundan bu kararın iptali idare hukuku bağlamında talep edilir.

İdare hukukunda açılacak davalarda

işlem veya eylem telafisi mümkün olmayan bir zarar doğuracak ise idare mahkemelerinden yürütmenin durdurulması talebinde bulunulur. Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için açıkça hukuka aykırılık mahkemece tespit edilmesi gerekir. Mahkeme idarenin savunmasını alıncaya kadar, idarenin ilk savunmasından sonra veya doğrudan yürütme durdurma kararı verebilir. Ülkemizde yürütme durdurma kararı gerekçeli olarak uygulanmamaktadır. Kamulaştırma ve imar mevzuatına dair davalarda ise süreç son derece hızlı ve titizlikle yürütülmelidir. Bu tür idare hukuku davalarında yürütme durdurma alınması son derece önemlidir. İdarenin iş ve işleminde yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarından birisi noksan veya hatalı ise işlem idare hukuku yönünden iptal edilmelidir.

İdari yargıda mahkeme idarenin eylem veya işleminin yerinde olup olmadığını incelemez ve bu konuda karar da veremez. Mahkeme işlemin hukuka uygun olup olmadığı yönünde inceleme yapar ve karar verir. Mahkemenin vereceği karar o işlemi doğduğu günden itibaren ortadan kaldırır. Aynı zamanda o işleme bağlı olarak yapılmış başka işlem ve eylemlerde var ise onlarda ortadan kalkacaktır.

 1. İdarenin sorumluluğu nedeniyle tam yargı davası
 2. Hukuka aykırı idari işlemler için iptal davası
 3. İdari para cezalarına itiraz ve iptal davası
 4. İmar kanununa ihtilaf nedeniyle iptal davası
 5. İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
 6. Kamulaştırma davaları
 7. Memur davaları
 8. Öğrenci davaları
 9. Sözleşmeler nedeniyle iptal davası dava
 10. Atama ve yer değiştirme nedeniyle iptal davası
 11. Belediye iş ve işlemlerine karşı iptal davası
 12. Tam yargı davası ( hukuktaki adı ile tazminat davası)
 13. Vergi ve gümrük davaları

Bu konuda sizi en iyi idare hukuku avukatı ve idari yargı avukatı alanında çalışan avukatlar temsil edecektir. İdari yargı son derece spesifik ve şahsına münhasır bir alandır. Ülkemizde idare hukuku alanında son derece doğru ve zaman yönünden hızlı kararlar alınabilmektedir.