Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması HAGB ve Pomem , Pmyo, Memurluk

Ülkemizde TCK kapsamında bir suçtan dolayı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hagb kararı alıp daha sonra polis (pomem,pmyo), asker veya memur olmak için şartları sağlayıp sırf bu nedenle memuriyet hakkı elinden alınan kişiler hakkında çok önemli bir emsal karar.

 

Pomem, Pmyo, askeriye veya memurluk için de aynı gerekçeler ile memuriyet hakkının kişilerin elinden alınmamasına dair çok önemli ve oldukça detaylı bir karardır.

 

 

 

T.C.

        ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

  1. İDARİ DAVA DAİRESİ

Y.D İtiraz No : 2018/xxx

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI)              : xxx xxxx

VEKİLİ                                                                                 : Av. Mustafa Kemal BATUR

Akar Cad. No:3/58 İtower Plaza Bomonti Şişli /İSTANBUL

 

KARŞITARAF (DAVALI)                                                  : Emniyet Genel Müdürlüğü /ANKARA

VEKİLİ                                                                                 : Av. Funda ÇELİK – (Aynı yerde)

 

İSTEMİNÖZETİ                                                                 : 19. Dönem Özel Harekat Polisi Adayı yazılı ve mülakat sınavlarını kazanarak xxx Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrenci kaydı yapılan davacının, Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esasların Adaylarda Aranılacak Nitelikler başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının (e-1) bendi ile 21. ve 30. maddelerine istinaden xx.xx.2017 tarihli Başkanlık Makam Oluru ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara x. İdare Mahkemesi’nce verilen xx/xx/2017 gün ve E:2017/xx sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi xx.İdari DavaDairesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; 19. Dönem Özel Harekat Polisi Adaylı yazılı ve mülakat sınavlarını kazanarak xx Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrenci kaydı yapılan davacının, Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esasların Adaylarda Aranılacak Nitelikler başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının (e-1) bendi ile 21. ve 30. maddelerine istinaden xx.xx.2017 tarihli Başkanlık Makam Oluri ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali stemiyle açılmıştır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun’ Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması ‘ başlıklı 231. Maddesinin 5. Fıkrasında; “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.” hükmü;anılan maddenin 8. Fıkrasında “hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulur hükmü; 10. Fıkrasında; “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.” hükmü; 13. Fıkrasında “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından, istenmesi halinde bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.”hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Özel Harekât Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esasların”Adaylarda Aranacak Şartlar” başlıklı 7. maddesinin (1- e) bendinde;

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

  1. f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,”hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 19. Dönem polis öğrencisi olarak geçici kaydı yapılan davacının, Özel Harekât Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Şartları ve Eğitim Öğretimlerine İlişkin Usul ve Esasların 21. maddesi uyarınca intibak eğitimi aldığı dönemde hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde; xxx xx. Ağır Ceza Mahkemesi‘nin xx/xx/20xx tarih ve E.20xx/xxxx, K.20xx/xx sayılı kararı ile ” yaralama”suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı ve iş bu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 3 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildiğinden bahisle xx/xx/2017 tarihinde Başkanlık Makam Oluru ile ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yine dava dosyasında bulunan; xxx x. Ağır Ceza Mahkemesi’nin xx/xx/20xx tarihli Ek kararında; davacı hakkında xx/xx/20xx tarihinde verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının xx/xx/20xx tarihinde kesinleştiği, 3 yıllık denetim süresi içerisinde herhangi bir kasıtlı suç işlemediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmedildiği anlaşılmıştır.

Gelinen noktada, davacı hakkında verilen 1 yıl 8 aylıkhapis cezasının xx xx. Ağır Ceza Mahkemesi’nin xx/xx/20xx tarihli Ekkararı ile tüm sonuçları ile ortadan kaldırılması ve söz konusu kararın sanık hakkında hukuki sonuç doğurmayacağına ilişkin CMK’nun 231/5 maddesindekiemredici hükmü karşısında, dava konusu işlemin hukuki dayanağının ortadan kalktığı, davacının polis adaylığına engel kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün bulunduğundan söz etme olanağının kalmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu durumda davacının Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenciliğine ve polis memuriyetine engel olacak nitelikte bir suçun varlığından söz edilemeyeceğinden, POMEM Müdürlüğünden ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Hukuka açıkça aykırı olduğu tespit edilen dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının adaylık statüsünün sona ermesi nedeniyle telafisi güç zararlara uğrayacağı da tartışmasız olduğundan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle davacı itirazının kabulüne; Mahkemece yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak verilen kararın kaldırılmasına; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına; 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesi uyarınca,18/01/2018 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan

xxx

 

Üye

xxx

 

Üye

xxx

 

 

 

Avukat Mustafa Kemal Batur

www.batur.av.tr