Hata ve hile olmadan, .. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Davası

Ankara xx. İdare Mahkemesinden emsal niteliğinde çıkan bir karar.

 

T.C.

ANKARA

xx İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2018/xxx

 

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                        :

VEKİLİ                                              : Av. Mustafa Kemal Batur

Akar Cad. No:3/58 İtower Plaza Bomonti Şişli/İSTANBUL

 

KARŞI TARAF (DAVALI)               : Emniyet Genel Müdürlüğü /ANKARA

VEKİLİ                                              : Av. Gözde Akgün (Aynı adreste)

 

İSTEMİN ÖZETİ                             : xx. dönem xxx POMEM öğrencisi olan ve eğitimini tamamlayan davacı tarafından, hakkında alınan sağlık kurulu raporlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca incelenmesi neticesinde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-IV-A maddesine göre POMEM öğrencisi olamayacağına karar verilmesi üzerine Başkanlık Makamının xx/xx/2018 tarihli onayı ile Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenciliğinden ilişiğinin kesilmesine yönelik davalı idare işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

 

SAVUNMA ÖZETİ                           : xxx Devlet Hastanesi ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldırılan sağlık kurulu raporları uyarınca yapılan incelemede davacının durumunun Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne uymadığından POMEM öğrencisi olamayacağına karar verildiği, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara xx. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, xx. Dönem xxx POMEM öğrencisi olan ve eğitimini tamamlayan davacı tarafından; hakkında alınan sağlık kurulu raporlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca incelenmesi neticesinde Emniyet Hizmetleri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin Ek-3-IV-A maddesine göre POMEM öğrencisi olamayacağına karar verilmesi üzerine Başkanlık Makamı’nın xx/xx/2018 tarihli oluru ile Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenciliğinden ilişiğinin kesilmesine yönelik işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde; “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

Davacının okula kayıt yaptırarak öğrenci olduğu tarihte yürürlükte olan 04.08.2003 günlü, 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin 4. maddesinde, Öğrenci: Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporları, Daire Başkanlığınca öğrenci olur şeklinde onaylananlardan eğitim öğretim kurumlarınca kesin kaydı yapılanları, Öğrenci Adayı: Eğitim-öğretim kurumunca yapılan sınavları kazanarak sağlık raporlarındaki öğrenci olur kararının Daire Başkanlığınca onaylanması işleminden öncekileri ifade eder şeklinde tanımlanmış, 9. maddesinde, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci adaylarında Ek-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartlarının aranacağı, aday öğrencilere sağlık kurulu raporlarının okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılacağı ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılacağı, Yönetmeliğin 10. maddesinde de, hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun 1. fıkra hükmü kapsamındainceleneceği, uygun olması halinde aday hakkında“Öğrenci Olur” şeklinde kesin karar verileceği öngörülmüş, 11. maddesinde ise, öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetlerinin okul başhekimliğince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yapılacağı, bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edileceği, her öğrenci için okul başhekimliklerince sağlık dosyası tutulacağı,… öğrencilik sırasında rahatsızlık tespit edilenlerin tedavi ve takiplerinin yapılacağı, öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporların okul başhekimliklerince inceleneceği, EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C dilimi sağlık şartlarını kaybettiği kanaati oluşan öğrencilere dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılıp Daire Başkanlığına gönderileceği, Başkanlıkça yapılan incelemede C dilimi dahil olanların öğrenciliğe devam edeceği Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi başlıklı üçüncü bölümde yer alan 12. maddesinde; …Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ve Polis Meslek Yüksek Okullarının son sınıfında öğrenime devam eden öğrencilere, Devlet memuru olarak atanmak için sağlık durumlarını belgelemek üzere, okul yönetiminin gözetim ve denetiminde tam teşekküllü hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılır…”, 13 maddesinde ise, ”12 nci madde gereğince okullarda aldırılan sağlık kurulu raporları, okul başhekimliklerince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yoksa il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilerek usule uygunluğu yönünden incelenir, eksiklikler giderilerek ve tamamlattırılarak Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca incelenip karara bağlanır ve atama işlemlerine esas olmak üzere okullara gönderilir. Ancak memuriyete girişte aldırılan sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda 11 inci maddeye göre işlem yapılır. EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya…hak kazanırlar…” hükümlerine yer verilmiş, Hastalık Branşlarının Sınıflandırıldığı “Göz Hastalıkları” başlıklı Ek-3-IV-A maddesinde;Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez. 1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. 2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır. 3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. 4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır. 5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır. 6) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden (…) sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. 7) Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce (…) sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 03/01/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin “Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması” başlıklı 11.maddesinde “Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri, okuldaki veya il emniyet müdürlüğündeki kurum tabipliklerince yapılır. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.

(…)

Aldırılan bu raporlardan; tüm branşlar için C-D-E dilimi, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların raporları sağlık dosyasına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonunda, öğrencilerin son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları incelenir. A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, “öğrenciliğe devam eder”, D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise “öğrenciliğe devam edemez” kararı verilir.” hükmüne, “Hastalık Branşlarının Sınıflandırıldığı “Göz Hastalıkları” başlıklı Ek-3-7-A maddesinde; “Bu sisteme ait kronik hastalığı,sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan(konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

(…)

2) ç- Katarakt ve katarakt cerrahisi, psödokafi öğrenciliğe engeldir. “ düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; POMEM sınavlarında başarılı olması üzerine xxx POMEM’e xx. Dönem olarak kaydı yapılan ve eğitim sürecini tamamlayan davacı hakkında xxx Devlet Hastanesi’nin xx/xx/2017 tarih ve xx sayılı raporu ile ” Konjenital Katarakt” teşhisi koyulduğu, bu rapor üzerinde yapılan inceleme sonucunda davacının  Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bu hastanece xx/xx/2017 tarih ve xxsayı ile düzenlenen raporda ” Konjenital Katarakt tanısıyla birlikte 2003 tarihli Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin “Göz Hastalıkları” başlıklı   Ek-3-IV-A maddesine uymaz, POMEM öğrencisi olamaz” kararı verilmesi üzerine dava konusu ilişik kesme işleminin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, mahkememizin xx/xx/2018 tarihli ara kararıyla davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki dilimlerden hangi dilimdeki (A,B,C vs.) sağlık şartını taşıdığı hususunun tespiti ile davacıya koyulan tanının polisliğe atanmasına engel teşkil edip etmeyeceği hususunun 04.08.2003 günlü, 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği   ve 03/01/2018 tarih ve 30290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Yönetmelik hükümlerine göre ayrı ayrı değerlendirme yapılıp her iki yönetmelik hükümleri yönünden de sağlık şartını taşıyıp taşımadığı hususunun sağlık kurulu raporu içeriğinde gerekçesini açıklayacak şekilde tespiti için Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevkinin yapıldığı, bunun üzerine düzenlenen xx/xx/2018 tarih ve xx sayılı sağlık kurulu raporunda; teşhis hanesinde; H26.8-Kataraktar diğer, tanımlanmış” ifadesi yer alırken, karar hanesinde; ” 04.08.2003 tarihli Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne göre;Ek-3-IV-A maddesine göre POMEM öğrencisi olmaz, Ek-4-B madde 10’a göre polis memuru olur”. 03.01.2018 tarihli Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne göre; Ek-3-7-A-2/ç’e göre POMEM öğrencisi olamaz, Ek-3-7-B-6 maddesi ve 3. Bölüm 13/4 maddesine göre polis memuru olur” kararına yer verilmiştir.

 

Bu durumda, davacının; kaydının yapılmasında herhangi bir hile veya hatasının bulunmadığı ve tüm derslerinde başarılı olarak okulu tamamladığı göz önüne alındığında öğrenci adayı olarak değil öğrenci statüsüne haiz olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı,gerek davacının okula kayıt yaptırarak öğrenci olduğu tarihte yürürlükte olan eski Yönetmeliğin gerek ise dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan yeni Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesine göre A dilimi sağlık şartını taşımaması halinde dahi lehe olan hükümler uygulanmak suretiyle öğrenciliğinin devam ettirilerek polis olarak atanması gerektiğinden öğrenci adaylarında aranan Ek-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartlarını taşımadığından bahisle okulla ilişiğinin kesilmesine dair tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması durumunda davacının mesleğine başlayamayacağı dikkate alındığında, davacı açısından telafisi güç veya imkansız zaraların doğacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 29/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan

ALİ ÇOPUR

37776

 

Üye

HALİL YILDIRIM

195246

 

Üye

MUSTAFA BİLGETECAN

178500

 

 

 

 

yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.