Evlilik Birliği İçerisinde Eşlerin Özel Hayatı

 

Evlenme, ülkemizde karşı cinsten iki insanın yani bir kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirmek amacıyla resmi olarak evlendirmeye yetkili kişinin yani evlendirme memurunun önünde evlenmek için kendi iradelerini açıklamalarıyla kurulan aile birliğidir. Kişiler evlilik birliği ile hayatlarını birleştirerek bir arada yaşama kararı alırlar. Ancak her bireyin bir özel hayatı vardır ve özel hayatın gizliliği, korunması Anayasanın 20. maddesi ile güvence altına alınmıştır. 

Madde 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 

Hal böyle olunca bakılması gereken unsurlardan biri de eşler arasında özel hayat sınırının olup olmadığıdır. Bu husus özellikle boşanma davalarında diğer eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının ispatlaması bakımından eşinin haberi olmadan gizli kamera görüntüsü, ses kaydı ,günlük vb. verilerin delil olarak kullanılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  Bu sebeple elde edilen bu delillerin özel hayatın gizliliğine aykırı olup olmadığı bu sebeple hukuka aykırı delil niteliği taşıyıp taşımadığı birçok yargıtay kararında tartışma konusu olmuştur. Yargıtay bu konuda 2007 yılında verdiği bir karar ile eşinin özel hayatını ihlal ederek  (ses, görüntü vb.) açılan boşanma davasına sunduğu delilleri her ne kadar Anayasada özel hayatın gizliliğinden bahsedilse de evliliğin yasal yükümlülükler alanı diğer eş için dokunulmaz değildir, birlikte yaşadıkları konutta eşin bilgisi dışında diğer eşin ses kaydı almasını durumun sadakat yükümlülüğüne aykırı olması sebebiyle hukuka uygun bulmuştur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/17220E. 2008/13614K. 20.10.2018T.

Bir delilin elde edilişi, kişilerin Anayasa ile tanınmış hakların ihlali suretiyle gerçekleşmiş ise, onun hukuka aykırı olarak elde edildiğinin kabulü gerekeceğinde duraksama bulunmamaktadır. Delilin elde edilişinde hukuka uygunluk nedenleri varsa, o zaman kanuna aykırılık ortadan kalkar. Kuşkusuz Anayasaya göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Ancak, evliliğin yasal yükümlülükler alanı, diğer eş için dokunulmaz değildir. Bu nedenle, eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının, birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekânı olan konutta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tesbit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz.

Ancak Yargıtay yakın tarihli bir kararında bu görüşten ayrılarak yine eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları sebebiyle açılan boşanma davasında hukuka aykırı bir şekilde elde edilen görüntüyü özel hayatın gizliliğinin ihlali olarak saymış ve kararı bozmuştur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2359E. 2020/3302K.

Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD’nin erkeğin “Özel hayatının gizliliği” ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz. CD’nin hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle davalı-karşı davacı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış vakıasının kusur olarak belirlenmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. 

Verilen bu kararlar ışığında değerlendirme yapıldığı zaman bu konuda net bir tutum sergilenmemeli, kişi dayandığı hukuki sebebi başka yollarla ispatlayamıyorsa bu durumda hukuka aykırı elde edilen delille elde edilen menfaat ile karşı tarafın zarar gören menfaati arasında oluşan menfaat çatışması dikkate alınarak bu menfaatler arasında denge kurularak karar verilmesi hakkaniyete daha uygun olacaktır.

 

Ece Yılmaz

 

 

Kaynakça

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/17220E. 2008/13614K. 20.10.2018T.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2359E. 2020/3302K.

https://www.hukukihaber.net/kararlar/yargitay-aldatma-delili-olarak-sunulan-cd-yi-hukuka-aykiri-h439556.html