Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM Sağlık Şartları Nedeniyle İlişik Kesilme

pomem sağlık şartları nedeniyle ilişik kesilmesine dair emsal mahkeme kararı

T.C. ANKARA
x. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/x
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) :
VEKİLİ : Av. Mustafa Kemal Batur
İtower Plaza. Akar Cad. No:3/58 Kat:8 Bomonti Şişli/İstanbul

KARŞI TARAF (DAVALI) : Emniyet Genel Müdürlüğü/Ankara

İSTEMİN ÖZETİ : x Polis Meslek Eğitim Merkezi‘nde (POMEM) “aday öğrenci” konumunda bulunan davacının, sağlık kurulu raporlarının incelenmesi neticesinde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamayacağı gerekçesiyle polis okulu öğrenciliğinden ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ile yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara x. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Davalı İdareden;
Dava konusu işlemin tesis edilmesine dayanak oluşturan tüm bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin istenilmesine,

Davacıdan;

Uyuşmazlığın çözümü için davacının bu kararın tebliğinden ve davalı idarenin savunması geldikten sonra 15 (onbeş) gün içinde iki adet fotoğraf ile Mahkememize başvurması halinde sağlık koşulları itibariyle aktif olarak polislik yapıp yapamayacağının tespiti için, dosyada bulunan sağlık kurulu raporları ile birlikte Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki yapılacağından, belirlenen süre içinde mahkemeye başvurması gerektiğinin, başvurmaması halinde dosyadaki belgelere göre karar verileceğinin tebliğine,
Dava konusu işlemin davacının öğrencilikten ilişiğinin kesilmesine ilişkin olması sebebiyle uygulanması halinde etkisi tükeneceği gibi telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (15) gün süre tanınmasına, /2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
SALİM CİVAN
38446

Üye
ALİ ERSAN TÜZÜNER
192035

Üye
GÜLPEMBE BAYBARS
182193