2014 Yılı Avukat Asgari Ücret Tarifesi

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ

AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

 

A-    SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

4.500,00 TL

2

Mirasçılık belgesinin alınması

2.300,00 TL

3

Tahliye Davası

5.600,00 TL

’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u

4

İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

5.600,00 TL

‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u

5

Vesayet ve Kayyım Davaları

4.500,00 TL

6

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar

5.100,00 TL

7

Mirasçılık belgesinin iptali Davası

5.100,00 TL

8

Mirasta defter tutulması

5.100,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

9

Kira Tespiti ve Kira BedelininArttırımı Davaları
a) Davacı Vekilliğinde
5.100,00 TL ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
b) Davalı Vekilliğinde

4.500,00 TL

‘ dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i

10

Delil tespit istemi

2.800,00 TL

11

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

4.500,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

12

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)

2.300,00 TL

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları

5.600,00 TL

2

Tenkis ve Mirasta iade Davası

7.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

8.300,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Vasiyetnamenin iptali Davası

8.300,00 TL

 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

5

Men’i müdahale (Elatmanınönlenmesi) Davası            6.700,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6

Tapu iptali ve Tescili Davaları

6.700,00 TL

’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Şuf’a Davası

6.700,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Geçit Hakkı Davası

6.700,00 TL

9

Ecrimisil Davası

5.600,00 TL

‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

5.600,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

11

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

6.700,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12

Tespit Davası

5.600,00 TL

13

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava

8.300,00 TL

14

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

6.700,00 TL

15

Tenfiz ve Tanıma Davaları

6.700,00 TL

16

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

6.700,00 TL

17

Tüketici mahkemeleri

5.600,00 TL

 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I
C-    AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, İddetmüddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar

3.400,00 TL

2

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)

5.600,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3

Boşanma Davaları
a) Anlaşmalı

4.500,00 TL

b) Çekişmeli

6.700,00 TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

6.700,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları

6.700,00 TL

5

Nafaka Davası

4.200,00 TL

6

Evlat Edinme Davası

5.600,00 TL

7

Ailenin Korunmasına dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar            2.300,00 TL

8

Tenfiz Davası            5.600,00 TL
D- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1

Menfi tespit ve İstirdat Davaları

6.700,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

İstihkak Davaları

6.700,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)
a) Duruşmalı

4.200,00 TL

b) Duruşmasız

2.500,00 TL

c) İcra Ceza

2.500,00 TL

4

İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları

6.700,00 TL

‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5

İhlalenin feshi davası
a)Taşınabilir mal ihaleleri

4.500,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
b)Taşınmaz mal ihaleleri 

8.300,00 TL

‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

6

İcra Takipleri
a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

4.500,00 TL

‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’u
b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

4.500,00 TL

7

Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

4.500,00 TL

 

E- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER:

1

Delil Tespiti Davası

2.800,00 TL

2

 Hükümsüzlük Davası

6.700,00 TL

3

YİDK Karar İptal Davası

3.400,00 TL

4

Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası

6.700,00 TL

5

Maddi, Manevi Tazminat Talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası

6.700,00 TL

‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi
a) Şikayet ve takibi

3.400,00 TL

b) Sanık Vekilliği

6.700,00 TL

c) Müdahil Vekilliği

5.600,00 TL

 

 

G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Değeri parayla ölçülebilen Davalar

4.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2

Değeri parayla ölçülemeyen Davalar

4.200,00 TL

 

H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası
a) Duruşmalı

7.200,00 TL

b) Duruşmasız

3.600,00 TL

2

Tam yargı Davası

7.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

7.200,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

 

I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
a) Sanık Müdafiliği

11.100,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

8.300,00 TL

2

Asliye Ceza Mahkemesi
a) Sanık Müdafiliği

7.800,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği

5.600,00 TL

3

Sulh Ceza Mahkemesi
 a) Sanık Müdafiliği

4.500,00 TL

 b) Mağdur/Katılan Vekilliği

2.500,00 TL

4

 Çocuk Mahkemesi
 a) SSÇ Müdafiliği

       5.500,00 TL

 b) Mağdur/Katılan Vekilliği

3.500,00 TL

5

 Askeri Ceza Mahkemesi
 a) Sanık Müdafiliği

7.800,00 TL

 b) Mağdur/Katılan Vekilliği

5.600,00 TL

6

 Disiplin Mahkemesi

5.000,00 TL

 

 

 

J-  DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

              1

Büroda sözlü danışma
(ilk bir saat için)Bir saati aşan her saat için

850,00 TL
450,00 TL

               2

Yazılı danışma        1.700,00 TL

3

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmaBir saati aşan her saat için

1.700,00 TL
900,00 TL

           4

İdari Mercilerde Vekillik

       2.000,00 TL

           5

İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme

1.700,00 TL

6

C.Sav. Şikayet Dilekçeleri

1.700,00 TL

7

Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler

2.300,00 TL

              8

Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri

2.800,00 TL

              9 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler

6.700,00 TL

       10

Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi

2.800,00 TL

            11

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında) 5.100,00 TL

        12

Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler 8.300,00 TL

          13

Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik

2.800,00 TL

       14

Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)
a) Adi, Kollektif, Komandit,Limited Şirketler

4.500,00 TL

b) Kooperatifba) 100’den az üyeli

bb) 100’den yukarı üyeli

4.500,00 TL

5.600,00 TL

c) Anonim Şirketca) 250.000 TL.den az sermayeli

cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli

5.600,00 TL

6.700,00 TL

          15

Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı
a) Adi, Kollektif, Komandit,Limited Şirketler

4.500,00 TL

b) Kooperatif

5.600,00 TL

c) Anonim Şirket

6.700,00 TL

          16

Şirket Genel Kurul İşlemleri
a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.

4.500,00 TL

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .

5.600,00 TL

c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.

6.700,00 TL

d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.

7.800,00 TL

       17

Şirket Pay Devri

4.500,00 TL

        18

Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri

11.100,00 TL

         19

Sayıştay Davaları

11.100,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

       20

Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri

4.500,00 TL

       21

Arabuluculuk da Taraf Vekilliği

3.000,00 TL

’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i

       22

Anayasa Mahkemesi
a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan İşler

17.000,00 TL

b) Bireysel Başvuru
    Duruşmalı işlerde

8.300,00 TL

    Duruşmasız İşlerde

5.600,00 TL

        23

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i 
a) Duruşmalı

22.100,00 TL

b) Duruşmasız

15.500,00 TL

        24

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinaimülkiyet hukukuna göre toplatma işleri